Informasjon om kollektivavtaler

Her kan du lese mer om hva en kollektivavtale er, og hva en slik avtale innebærer.

Skriv ut Nynorsk | English | 15. desember 2020

Hvem omfattes av en kollektivavtale

Avtalen omfatter medlemmer av den innmeldte foreningen.

Nye medlemmer er dekket av avtalen fra innmeldingsdagen i foreningen. Hvis man melder seg ut av foreningen, er man dekket ut kalenderåret. Ny individuell innmelding må gjøres for nytt kalenderår, hvis man fortsetter i den private helsetjenesten.

Hensikten med en kollektivavtale

Hensikten med en kollektivavtale er å oppfylle den melde- og tilskuddsplikten overfor NPE, som i utgangspunktet foreningens medlemmer har. Dette gir trygghet for medlemmene og en enklere og rimeligere administrasjon for NPE. De økonomiske besparelsene for NPE kommer foreningen/medlemmene til gode i form av en rabatt i tilskuddene.

Ansvar dekket av en kollektivavtale

Avtalen skal dekke det ansvaret NPE til enhver tid har for pasientskader i den private helsetjenesten. Virksomheter som hører til offentlig helsetjeneste, er også dekket av NPE, men finansieres ved tilskudd fra det offentlige.

Oversikt over tilmeldte medlemmer

Foreningen har oversikt over innmeldte medlemmer.

Hvert år innen utgangen av januar måned, sender foreningen en oversikt over innmeldte medlemmer og antall sysselsatte årsverk i de aktuelle helsepersonellkategorier til NPE.

NPEs ansvar for skader

NPE dekker fullt ut det økonomiske ansvaret overfor skadelidte pasienter, i samsvar med gjeldende rett.

Tilskuddssatser

For nye medlemmer som slutter seg til foreningen i første halvdel av året, beregnes fulle satser. For nye medlemmer som melder seg inn i annet halvår, beregnes halv sats.

For medlemmer som melder seg ut i løpet av året, eller at medlemskapet opphører av annen grunn, beregnes fullt årstilskudd uten refusjon.

Beregning og innkreving av tilskudd

NPE beregner det samlede tilskuddet for foreningen. Grunnlaget for beregningen gjøres med utgangspunkt i antallsoppgaven.

Kravet omfatter tilskudd for hele året, og etterskuddskrav for nye medlemmer fra foregående år.

Foreningen er ansvarlig for innbetaling av samlet tilskudd til NPE. Foreningen krever inn tilskuddet fra medlemmene.

Rutiner ved meldte pasientskader

Alle krav om pasientskadeerstatning skal i utgangspunktet meldes direkte til NPE. Får likevel et medlem eller foreningen meldt en skade til seg, skal kravet formidles videre til NPE. Medlemmet skal samtidig melde til erstatningssøkeren at forholdet er meldt videre til NPE, som vil behandle saken.

Dersom erstatningssøkeren gir klart uttrykk for at vedkommende ønsker å holde helsepersonell direkte ansvarlig, skal likevel melding gis videre til NPE. NPE og det aktuelle helsepersonell vil da avklare hvordan saken behandles videre.

NPE er innstilt på å overta behandlingen av slike saker, men merk at NPE ikke behandler krav om oppreisning.

Informasjon til medlemmene og foreningen

NPE informerer foreningen om forhold vedrørende avtalen og NPEs virksomhet. Foreningen har ansvar for å informere og svare på medlemmenes spørsmål.

Fellesmøter

NPE innkaller til årlig fellesmøte mellom partene. På disse møtene drøftes samarbeidet, rutiner og skadeutvikling.

Avtalens varighet og fornyelse

Avtalen fornyes automatisk for et år om gangen, med mindre en av partene sier opp avtalen innen 1. november.

Dersom foreningen sier opp avtalen, løper NPEs ansvar til 1. april året etter. Denne forlengelsen er nødvendig for at medlemmene skal få rimelig tid til å etablere individuell innmelding til NPE.