Melde til NPE eller statsforvalteren?

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) har myndighet til å iverksette reaksjoner overfor helsepersonell. Den myndigheten har ikke NPE. Vi behandler erstatningssøknader og utbetaler erstatning til de som har krav på det.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. august 2023

Vi opplever at mange erstatningssøkere gir uttrykk for at de ikke ønsker at andre skal oppleve det som de selv har vært gjennom, og at NPE bør se til at legen får en advarsel eller en refs. Det er statsforvalteren som har ansvaret for denne typen vurdering og tilbakemelding til helsepersonell.

Statsforvalteren kan i noen saker rette kritikk mot helsepersonell, uten at det gir automatisk rett til erstatning fra NPE. Grunnen til dette er at du må ha fått en behandlingsskade som gir deg et økonomisk tap eller varig men, for å ha rett til erstatning. Sakene blir også vurdert etter forskjellig regelverk hos statsforvalteren og NPE.

Erstatning for pasientskade

Vi behandler erstatningssøknader fra pasienter som har fått en skade etter å ha blitt behandlet i helsetjenesten. Målet med pasientskadeordningen er at pasienter som opplever feilbehandling, ikke skal lide noe økonomisk tap som følge av dette.

Når vi utreder saken, ser saksbehandleren vår på om det har skjedd en svikt i behandlingen, og om dette har ført til et økonomisk tap for erstatningssøker.

Lære av feil

Vi sender alltid kopi av avgjørelsen vår til behandlingsstedet, blant annet som et innspill til det arbeidet behandlingsstedet driver for å bedre kvaliteten. Vi ønsker å bidra til at helsetjenesten skal lære av de feilene som skjer, men vi har ikke sanksjonsmyndighet overfor helsepersonell som er involvert i pasientskader.

Reaksjoner mot helsepersonell

Hvis du ikke skal søke erstatning, men vil at noen skal vurdere om det er grunn til å kritisere helsepersonellet som har behandlet deg, må du kontakte statsforvalteren. Statsforvalteren vil da vurdere eventuelle reaksjoner mot behandler. Dette kan for eksempel være kritikk, skriftlig advarsel eller tap av autorisasjon.