Klage på avgjørelser i NPE

Behandlingsstedene blir normalt bedt om å uttale seg underveis i saken, men kan ikke klage på det endelige vedtaket.

Skriv ut Nynorsk | English | 6. januar 2021

Vi er oppmerksomme på at mange opplever henvendelser fra oss som ubehagelige. Da er det viktig å huske på at det ikke er vår oppgave å fordele skyld, men å vurdere om vilkårene for erstatning er til stede i en skadesak.

Oppgaven vår er å utrede erstatningskrav fra pasienter på en nøytral måte. Vedtakene våre baserer seg i hovedsak på medisinske journaler og uttalelser fra pasienten, behandlingsstedet og eksterne og interne sakkyndige.

Kan behandlingsstedet klage på avgjørelser fra NPE?

Behandlingsstedet har ikke anledning til å klage på avgjørelser fattet av NPE. Men behandlingsstedet har gode muligheter for å fremme sitt syn før vi fatter vedtak, gjennom journaler og å kommentere pasientens uttalelser i søknadsskjemaet. Ofte vil de også bli bedt om å kommentere vurderingen fra medisinsk sakkyndig.

Derimot har pasienten anledning til å klage. Klagen rettes mot NPE. Hvis vi ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre for behandling i Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken. Det er ikke anledning å bringe saken inn for domstolene før den er blitt behandlet av Pasientskadenemnda.

Hva er pasient- og brukerombudets rolle?

Mange pasienter tar kontakt med pasient- og brukerombudet før de sender erstatningskrav til NPE. Ofte får pasienten hjelp av pasient- og brukerombudet til å fylle ut søknadsskjemaet. I noen tilfeller representerer pasient- og brukerombudet pasienten.