Opplysninger fra behandlingsstedet

Vi trenger relevante journalopplysninger fra behandlingsstedet som erstatningssøker klager på. Det har stor betydning for saksbehandlingstiden at dere oversender dette så raskt som mulig.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. februar 2020

Når vi mottar en søknad om erstatning forholder vi oss til det behandlingsstedet som er innklaget. Vi forholder oss som regel ikke til den enkelte behandleren som er, eller har vært, ansatt ved behandlingsstedet.

Det er viktig at vi får oversendt journal raskt. For å få belyst saken best mulig, vil vi også gjerne ha behandlingsstedets vurdering av det erstatningssøknaden handler om.

Dersom vi ikke får dokumentasjonen fra dere, vil vi kunne behandle saken på grunnlag av erstatningssøkers fremstilling og sakens øvrige dokumenter. I praksis vil vi kunne gi erstatningssøker medhold i erstatningskravet uten opplysninger fra dere.

Dokumentasjon fra behandlingsstedet hjelper oss til å gi erstatningssøker et raskt og riktig svar.