Erstatningssaker - brystkreft

Visste du at NPE har gitt medhold i 77 saker som gjelder forsinket eller feil diagnose av brystkreft de siste fem årene? Vi har utbetalt i alt 73 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2019

Nesten alle sakene gjelder forsinket diagnose, kun to gjelder feil diagnose. I godt over halvparten av sakene ble brystkreftdiagnosen forsinket fordi nødvendige undersøkelser, som mammografi og vevsprøve, ikke ble utført, eller fordi funn fra undersøkelser ikke ble fulgt opp. Feiltolkning av prøvesvar eller undersøkelser var grunnen til at diagnosen ble forsinket i 17 saker. Andre årsaker var manglende eller forsinket henvisning, prøvesvar som ble oversett eller forlagt og kommunikasjonssvikt.

Forverret prognose

I sju saker fikk de etterlatte medhold for dødsfall, mens 36 fikk medhold for forkortet levetid eller forverret prognose. Mange av kvinnene måtte ha mer behandling enn de ville hatt behov for hvis kreftdiagnosen hadde blitt stilt til rett tid.

Avslag

NPE har gitt avslag i 139 saker der kvinner mener at de har fått forsinket eller feil brystkreftdiagnose (fem saker gjelder feil diagnose). I 101 av sakene er avslaget begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk. Det var ikke mulig å stille diagnosen på et tidligere tidspunkt. I 38 saker hadde det vært mulig å stille diagnosen tidligere, men forsinkelsen har ikke hatt betydning for sykdomsforløpet eller behandlingsresultatet.