Erstatningssaker – forsinket diagnostikk av brystkreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. oktober 2022

Hvorfor ble diagnosen forsinket?

De tre hovedårsakene til medhold for forsinket diagnose av brystkreft er:

  • prøvesvar/undersøkelser ble feiltolket
  • prøver/undersøkelser ble ikke bestilt
  • utredningen var mangelfull/funn ble ikke fulgt opp

Disse tre årsakene til diagnosesvikten utgjør omtrent like mange saker hver, til sammen 58.

Helseforetakene er ansvarlige i 43 av de 70 sakene der kvinnene har fått medhold. Fastlegene og privat helsetjeneste har henholdsvis 14 og ni saker hver. Fire saker gjelder offentlig kjøp av helsetjeneste.

Hva ble følgene av forsinkelsen?

NPE ga medhold for at svikten i diagnostikk førte til at fem kvinner døde. 39 kvinner fikk medhold for belastningen ved at sykdomsprognosen ble forverret på grunn av forsinkelsen. En god del av erstatningssøkerne måtte gjennom en mer omfattende behandling enn de ville hatt behov for uten forsinkelsen. Mange fikk et forlenget sykdomsforløp.

Totalt er det utbetalt 85 millioner kroner. I hele 64 av de 70 sakene er det utbetalt menerstatning, noe som betyr at pasientskaden er vurdert som varig og betydelig.

Gjennomsnittsalderen til erstatningssøkerne var 48 år da skaden skjedde.

Avslagssakene

I alt 133 kvinner fikk avslag på sine søknader om erstatning for forsinket brystkreftdiagnose.

I 97 av disse sakene er begrunnelsen at det ikke har skjedd en svikt i diagnostikk, det vil si at utredningen har vært i tråd med medisinsk praksis. I 36 saker ville det vært mulig å stille diagnosen tidligere, men dette har ikke hatt betydning for sykdomsforløpet eller behandlingsresultatet.