Erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdom

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 274 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 98 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, og det er så langt utbetalt 63 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 24. september 2020

To av tre erstatningssøkere er menn, og den største aldersgruppa er mellom 40 og 59 år. Det er flere typer hjertesykdom som er forsinket diagnostisert. De vanligste er hjerteinfarkt, kronisk iskemisk hjertesykdom, angina pectoris og hjertesvikt. Hjerteinfarkt utgjør 35 prosent av sakene.

Behandlingssted

Somatisk sykehus står for 37 prosent av sakene, fastlegeordningen 36 prosent, mens legevakt står for 20 prosent av sakene. Medholdsandelen varierer fra 28 prosent for fastlegeordningen til 49 prosent for legevakt. Medholdsandelen for somatiske sykehus er 41 prosent.

Årsak til svikt i diagnostikk

Hyppigst årsak til svikt i diagnostikk er at funn ikke har blitt fulgt opp eller at utredning har vært mangelfull, at akutte symptomer har blitt feiltolket, at det ikke er rekvirert undersøkelser eller at pasienten burde vært innlagt på sykehus tidligere.

I 36 av 98 medholdssaker er det registrert dødsfall som følge av forsinket diagnose. Andre følger kan være forverring av hjertelidelsen, hjerteinfarkt eller hjertestans med gjenoppliving.

Årsak til avslag

To tredjedeler av avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk, og at diagnosen ikke kunne vært stilt tidligere ut fra symptomer og funn. Den siste tredjedel er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom diagnostiseringen og anført skade. Det kan bety at diagnosen burde vært stilt tidligere, men at det ikke har ført til en skade.