Erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdom

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 265 saker som omhandler diagnostisering av hjertesykdom? 127 erstatningssøkere har fått medhold i kravet, noe som gir en medholdsandel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 29. september 2023

71 prosent av erstatningssøkerne er menn, og den største aldersgruppa er mellom 50 og 59 år. Det er forskjellige typer hjertesykdom som er forsinket diagnostisert. De vanligste er hjerteinfarkt, kronisk iskemisk hjertesykdom og angina pectoris. Hjerteinfarkt utgjør 31 prosent av sakene.

Behandlingssted

Somatiske sykehus står for 43 prosent, fastlegeordningen 33 prosent, mens legevakten står for 18 prosent av sakene. De resterende er knyttet til andre typer behandlingssteder.

Årsak til svikt i diagnostikk

Hyppigste årsak til svikt i diagnostikk er at funn ikke har blitt fulgt opp eller at utredningen har vært mangelfull, at pasienten skulle vært innlagt på sykehus tidligere, at akutte symptomer har blitt feiltolket, at prøvesvar har blitt feiltolket eller at undersøkelser ikke har blitt rekvirert.

I 59 av 127 medholdssaker er det registrert dødsfall som følge av forsinket diagnose. Andre følger er forverring av hjertelidelsen, hjerteinfarkt eller hjertestans med gjenoppliving.

Årsak til avslag

80 prosent av avslagssakene er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk, og at diagnosen ikke kunne vært stilt tidligere ut fra symptomer og funn. De siste 20 prosent er begrunnet med at det ikke er sammenheng mellom diagnostiseringen og anført skade. Det betyr at diagnosen burde vært stilt tidligere, men at forsinkelsen ikke har ført til skade.