Erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhold i 91 saker de siste sju årene som gjelder forsinket diagnose som følge av rutinesvikt?

Skriv ut Nynorsk | English | 5. april 2019

Det er så langt utbetalt 42 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Type rutinesvikt?

Typiske eksempler på rutinesvikt er at prøvesvar er oversett, ikke er sendt eller ikke mottatt, at rekvisisjoner eller henvisninger ikke er sendt eller mottatt, at anbefalinger ikke er fulgt opp videre, at vevsprøver ikke er sendt til analyse, at henvisning feilaktig har blitt avvist, at undersøkelser er forsinket tolket eller at det har vært tekniske problemer med datasystem.

Medisinsk område og behandlingssted

Det største medisinske området er kreftsykdommer med 67 prosent av vedtakene. De tre neste gruppene er endokrinologi, nevrologi og ortopedi. Disse tre gruppene er omtrent like store, og utgjør samlet 22 prosent. To tredjedeler av vedtakene er knyttet til spesialisthelsetjenesten og en tredjedel primærhelsetjenesten.

Konsekvenser

Den forsinkede diagnosen har til dels ført til alvorlige konsekvenser. 14 prosent av pasientene er døde som følge av forsinkelsen og 35 prosent er registrert med dårligere prognose. For de resterende erstatningssøkerne er det vanligvis snakk om mer utbredt sykdom, plager i forsinkelsesperioden og mer omfattende behandling med plagene det medfører.