Erstatningssaker - stoffskiftesykdommer

Visste du at NPE har behandlet 101 saker de siste fem årene som gjelder høyt og lavt stoffskifte? Det er gitt 26 medhold og 75 avslag, og hittil er det utbetalt 8 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 17. februar 2021

Omtrent halvparten av sakene gjelder diagnostisering av stoffskiftesykdom, mens den andre halvparten gjelder behandling av sykdommen. Lavt stoffskifte (hypotyreose) utgjør to tredeler av alle sakene. Flertallet av erstatningssøkerne er kvinner, med 85 saker totalt.

Medhold

I halvparten av de i alt 26 medholdssakene, er det konkludert med svikt i behandling av stoffskiftesykdom. Nesten alle sakene gjelder feilmedisinering. Pasientene fikk for høye eller for lave medisindoser, og noen ble medisinert selv om stoffskiftesykdom ikke var påvist. Det førte til blant annet utmattelse, konsentrasjonsvansker og utvikling av nedsatt bentetthet.

Forsinket eller feil diagnostikk er årsak til medhold i de resterende sakene, og nesten alle gjelder lavt stoffskifte. Forsinket diagnose skyldes at pasienten ikke ble henvist videre til spesialist, at blodprøver ikke ble tatt på tross av typiske symptomer, eller at prøvene ikke ble fulgt opp. Det tok ofte flere år før diagnosen ble stilt og riktig behandling startet. Feildiagnostisering av stoffskiftesykdom, oftest som følge av feiltolkning eller manglende oppfølging av prøvesvar førte til unødvendig medisinering, i mange tilfeller i flere år.

Avslag

I nær 30 saker er det gitt avslag fordi det ikke har vært svikt i diagnostikk. I omtrent like mange saker er årsaken til avslag at det ikke er sammenheng mellom behandlingen og skaden erstatningssøkerne mener å ha fått. I et tjuetalls saker er det konkludert med at det ikke har skjedd en svikt i behandling.