Aktuelt

Her finner du nyheter og pressemeldinger fra NPE.

Skriv ut Nynorsk | English | 18. juni 2019

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Ledelsen i NPE på nordisk ledersamling

I begynnelsen av september var ledergruppa i NPE på årlig nordisk ledersamling i Stockholm. I alt 16 ledere fra de fem nordiske pasientskadeordningene møttes til tre dager med gjensidig informasjon, gode diskusjoner og hyggelig kollegialt samvær.

Kan jeg søke erstatning for skaden min?

NPE lanserer nå en digital tjeneste «Kan jeg søke erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkerne fylle ut noen enkle spørsmål i et nettskjema og få en pekepinn på om de har krav på erstatning eller ikke.

355 pasienter unødvendig operert – har fått 140 millioner kroner i erstatninger fra NPE

En kvinne som feilaktig fikk fjernet eggstokkene, mistet muligheten til å få egne barn. En overvektig pasient som fikk fedmekirurgi uten godt nok grunnlag, mistet milten på grunn av komplikasjoner. En mann fikk fjernet en menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikke vært operert.

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

Kort om erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandlet 322 kneprotesesaker de siste fem årene? I disse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Vi har nå hatt møte med Språkrådet om et samarbeid for å skrive forskriften i et klart og forståelig språk.

NPE har utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger første halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er en etat som behandler erstatningskrav fra pasienter som mener de har fått en skade etter feilbehandling i offentlig eller privat helsetjeneste. Første halvdel av 2018 har NPE mottatt 2933 saker og utbetalt 534 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende.

Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsatt en referansegruppe for å sikre brukerinvolvering og det er besluttet hvilke medisinske områder som skal prioriteres.

17 millioner kroner i erstatning til pasienter som har blitt behandlet feil sted på kroppen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhold i 48 saker siden 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandlet feil sted på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millioner kroner i erstatning til disse pasientene.

NPEs rapport for de regionale helseforetakene: 3,6 milliarder kroner i erstatning utbetalt de siste fem årene

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste fem årene utbetalt 3,6 milliarder kroner i erstatning til pasienter og pårørende som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetjenesten, viser ny rapport.

Økning i mottatte saker til NPE etter behandling i privat helsetjeneste

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt en økning på nærmere åtte prosent fra 2016 til 2017 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten

Kort om erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millioner kroner i erstatning etter feil eller manglende antibiotikabehandling?

Kort om erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

238 millioner kroner i erstatningsutbetalinger etter feilbehandling utbetalt hittil i år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de første tre månedene i 2018 utbetalt 238 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling i helsetjenesten.

Forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader

NPE skal lage utkast til forskrift om beregning av menerstatning ved pasientskader. Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra NPE og Helseklage. Brukere vil bli involvert i arbeidet etter hvert. Arbeidsgruppen har frist ut året med å levere forslaget.

Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var et spennende år, med store endringer i NPE. Vi gjennomførte blant annet et omfattende utviklingsprogram med omorganisering av hele saksbehandlingsavdelingen, og opprettet en ny enhet, Team ekspress.

Nye regler gir høyere standarderstatning til barn

Erstatningsnivået for barn og unge heves nå betydelig gjennom en lovendring. Dette er en god nyhet for barn som får skader etter feilbehandling i helsetjenesten.

Informasjonsmøte med Helse- og omsorgskomiteen

NPE har sammen med Helseklage blitt invitert til møte med Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for å orientere komiteen om sentrale sider ved pasientskadeordningen.

Årstall 2017: Stabilt i Norsk pasientskadeerstatning

Årstallene 2017 for Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at mottatte saker og utbetalinger ligger stabilt sammenlignet med 2016.

Kort om erstatningssaker - øyelaser

Visste du at NPE har gitt medhold i 27 av 105 erstatningssaker etter øyelaser i privat helsetjeneste? Hittil er det utbetalt seks millioner kroner i erstatning.

Dom fra Høyesterett om unntaksbestemmelsen i pasientskadeloven

En ny dom fra Høyesterett bekrefter at NPE praktiserer regelverket på riktig måte. Saken gjelder en pasient som fikk sjeldne, men kjente skader etter behandling for inkontinens. Skadene skyldes ikke behandlingssvikt og de ble heller ikke vurdert til å være særlig store eller særlig uventede slik at unntaksbestemmelsen kom til anvendelse. Dommen...

Hvorfor må tannleger betale tilskudd til NPE - og hva skal det dekke?

Tannleger som behandler pasienter utenfor den offentlige helsetjenesten har plikt til å melde seg inn i tilskuddsordningen i Norsk pasientskadeerstatning (NPE), og betale et årlig tilskudd.

Pasient- og brukerombudsseminaret 2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) inviterte Pasient- og brukerombudskontorene til seminar 8 november. Nesten 60 deltagere var samlet til et variert program, med temaer innen psykisk helsevern, klagebehandling og pasientsikkerhet.

Fastlegeordningen – hvor svikter det?

En gjennomgang av NPE-saker knytta til behandling og oppfølging hos fastlege, viser at svikt i diagnostikk er den vanligste årsaken til medhold, og at det først og fremst gjelder forsinket diagnostisering av kreft.

Revidert intern invaliditetstabell

NPE har laget en intern tabell for fastsettelse av medisinsk invaliditet. Vi har nå revidert tabellen for kvinnelige kjønnsorganer.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>