Lite bilde for søkeresultattreff

Rapport for privat helsetjeneste

I 2012 ga vi ut en statistikkrapport for de tre første årene med skadesaker fra privat sektor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ikke anledning til å gå til direkte søksmål mot staten

De siste dagene har media omtalt at flere familier vurderer å gå til felles søksmål mot staten etter at barna deres har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen. Det er det ikke anledning til etter pasientskadeloven.

Lite bilde for søkeresultattreff

Oppdaterte tall for vaksinesaker

NPE har nå mottatt 94 erstatningskrav totalt etter svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Lite bilde for søkeresultattreff

Første medhold for narkolepsi etter svineinfluensavaksine

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har denne uken sendt ut vedtak til tre barn som har fått medhold i at de har fått narkolepsi som følge av svineinfluensavaksinen Pandemrix.

Lite bilde for søkeresultattreff

Årstallene 2011

Saksbehandlingstiden i NPE har gått betydelig ned i løpet av fjoråret, og mer enn 1400 personer fikk utbetalt erstatning for pasientskade fra NPE. Aldri har det vært utbetalt så mye i erstatning til pasienter og pårørende som i 2011: Totalt 846...

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny bok om pasientskaderett

Like før jul lanserte Gyldendal Akademisk en ny bok om pasientskaderett. Temaet for boka er pasienters rett til erstatning for skader under pasientbehandling.

Lite bilde for søkeresultattreff

Temaark om brystkreftsaker

Norsk pasientskadeerstatning har utarbeidet et eget temaark som omhandler brystkreftsaker. NPE har utbetalt totalt 71 millioner kroner i erstatning til brystkreftrammede de siste ti årene. De fleste av disse pasientene har opplevd at symptomer på...

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE søker rådgivende leger og spesialsykepleier

Vi utvider den medisinske staben og søker rådgivende leger i flere medisinske spesialiteter og spesialsykepleier.

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE fikk medhold i Pressens Faglige Utvalg

22.11.11 behandlet Pressens Faglige Utvalg (PFU) en klage på Aftenposten fra Norsk pasientskadeerstatning. Vi mente at NPE hadde rett på samtidig tilsvar i en artikkel der det ble fremsatt kraftig kritikk mot ordningen, noe Aftenposten ikke hadde...

Lite bilde for søkeresultattreff

Studiebesøk i England

Ledergruppen i NPE brukte et par dager i begynnelsen av november på en studietur til London. Målet var å besøke den engelske pasientskadeordningen, The National Health Service Litigation Authority, NHSLA og den britiske legeforeningen, British...

Lite bilde for søkeresultattreff

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

Lite bilde for søkeresultattreff

Seminar med Pasient- og brukerombudene

Vi har ofte kontakt med pasienter som opplever pasientskader. Nær kontakt med Norsk pasientskadeerstatning er derfor viktig, sier Eli Gotteberg, pasient- og brukerombud i Aust-Agder.

Lite bilde for søkeresultattreff

Gjenglemt utstyr under operasjon

Kompresser og tamponger er det som hyppigst blir glemt igjen inne i pasienten i forbindelse med operasjoner. Men det finnes også eksempler på at utstyr av metall ikke har blitt fjernet før operasjonen ble avsluttet. Den vanligste følgen for...

Lite bilde for søkeresultattreff

NPE har arrangert kvalitetsseminar

12. oktober arrangerte NPE en konferanse for kvalitetsansvarlige ved helseforetakene. Målet med konferansen var å bidra til økt innsikt i hvordan NPEs materiale kan brukes i arbeidet med skadeforebygging og pasientsikkerhet.

Lite bilde for søkeresultattreff

Erfaringsutveksling på nordisk seminar

Første uken i september var det igjen på tide med årets samarbeidsmøte med pasientskadeordningene i Norden. Alle landene var representert ved 3-5 personer fra ledelsen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Økning i utbetalinger

Erstatningsutbetalingene viser at vi har en god ordning i Norge, som gjør at mange pasienter får erstatning etter behandlingsskader som burde vært unngått. Erstatningene dekker økonomisk tap og i mange tilfeller også nedsatt livskvalitet. - Vi vet...

Lite bilde for søkeresultattreff

Vaksine mot svineinfluensa

Media omtaler i disse dager bruken av vaksinen Pandemrix under svineinfluensaepidemien i 2009. Personer som får skader etter vaksiner kan søke erstatning i NPE. Foreløpig har vi mottatt 39 erstatningskrav knyttet til vaksinen.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ny bok om pasientskader

I boka "Uheldige hendelser i helsetjenesten – Pasientfortellinger" anslår nylig avdøde Peter F. Hjort og NPE at mer enn ¾ av utbetalingene skyldes skader som kunne ha vært forebygget. - Dette vil si at mer enn 2 mrd kroner er utbetalt for skader s...

Lite bilde for søkeresultattreff

Møte med Norsk Pasientforening

Den 6. mai hadde NPE sitt årlige samarbeidsmøte med Norsk Pasientforening (NP). Tema for møtet var utfordringer i saksbehandlingen av erstatningskrav etter pasientskader.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sykkelskader

I perioden fra 2006 til 2010 har NPE behandlet 83 erstatningskrav for feilbehandling av sykkelskader. Sakene gjelder i hovedsak bruddskader etter fall på sykkel.

Lite bilde for søkeresultattreff

Brukerundersøkelse

NPE gjennomførte høsten 2010 en undersøkelse blant erstatningssøkere som har fått ferdigbehandlet sitt erstatningskrav i NPE. I undersøkelsen spør vi om blant annet brukernes erfaring med saksbehandlingen, hvordan de opplever å bli møtt og ivaretatt underveis, og totalinntrykket av NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fortsatt mange som søker erstatning

I første kvartal 2011 mottok Norsk pasientskadeerstatning 1 145 søknader om erstatning. Dette er en svak nedgang (en prosent) fra første kvartal i fjor.

Lite bilde for søkeresultattreff

Skjønnhetsbehandling – skade eller reklamasjon?

Fra erstatningsordningen for pasientskader trådte i kraft for private virksomheter i 2009 og fram til og med 2010, har 638 pasienter søkt om erstatning etter skader. 78 av sakene gjelder skjønnhetsbehandling. Av disse er 33 ferdigbehandlet. Elleve...

Lite bilde for søkeresultattreff

Årstallene 2010: Ti prosent økning

Antallet innkomne saker til NPE fortsetter å øke. I 2010 kom det inn 4352 nye saker, mot 3938 i 2009. Primærhelsetjenesten øker mest, viser tallene. Mer enn 1300 skadelidte pasienter og/eller pårørende ble tilkjent erstatning gjennom NPE i 2010.

Lite bilde for søkeresultattreff

Tragisk utfall for pasienter i psykisk helsevern

I perioden 2001 til 2009 har Norsk pasientskadeerstatning behandlet 596 saker innenfor psykisk helsevern. Av disse er det gitt 168 medhold, og det er utbetalt over 83 millioner kroner til pasienter og pårørende.

<< 1   2   3   4   5   6   7   8   9     10   11   >>