Hva dekker tilskuddsordningen?

Tilskuddsordningen dekker kostnader til å utrede erstatningssakene. I tillegg dekker den utbetaling av erstatning til pasienter og pårørende. Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om hva tilskuddsordningen omfatter og hva det betyr for deg som helsepersonell.

Skriv ut Nynorsk | English | 13. desember 2018

Hva dekker NPE?

NPE er ansvarlig for pasientskader der pasienter eller andre har hatt et tap på grunn av en pasientskade som skyldes feilbehandling.

Erstatningen beregnes etter alminnelig erstatningsrett. Tap eller utgifter under kroner 10 000 eller oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) dekkes ikke av ordningen.

Trenger man en tilleggsforsikring for å være fullt dekket?

Helsepersonell har ikke plikt til å tegne egen ansvarsforsikring. 

Men hvis du driver virksomhet som tilbyr annen behandling enn det som omfattes av NPE-ordningen, bør du ha en egen ansvarsforsikring for denne delen av virksomheten. Et eksempel kan være om du tilbyr alternativ behandling som ikke er helsehjelp i henhold til offentlig autorisasjon eller lisens.

Husk at NPE bare dekker ansvar for pasientskader. En virksomhet kan også komme i ansvar utenfor behandler/pasient-situasjonen. Virksomheten trenger derfor også en mer generell ansvarsforsikring for virksomheten sin. Kombinerte forsikringsprodukter for mindre bedrifter inneholder ofte også et ansvarselement – der pasientskader vil være unntatt. Snakk med forsikringsselskapet ditt.

Er jeg dekket av tilskuddsordningen også i tiden før jeg har registrert meg hos NPE?

Virksomheten er ikke dekket av tilskuddsordningen før man har meldt inn og betalt pliktig tilskudd. Hvis du etter-innmelder og betaler tilskudd for tidligere år, er virksomheten dekket for nye erstatningskrav og for tidligere skader meldt etter tidspunktet for etterregistrering.

Allerede meldte krav for tidligere år vil ikke være dekket. Vi vil da kreve regress hvis det blir medhold og utbetaling i saken.

Pasienten er dekket av pasientskadeordningen uansett om virksomheten har betalt tilskudd eller ikke.

Dekker pasientskadeloven bare pasienten?

Pasientskadeloven omfatter ikke skade på helsepersonell.

Pasientskadeloven dekker pasienter og andre som har fått et økonomisk tap eller et varig men etter en pasientskade som skyldes feilbehandling.

Må en virksomhet betale egenandel i saker der NPE utbetaler erstatning?

Det er ingen egenandeler knyttet til at NPE utbetaler erstatning i en sak.

Det er hjemmel i pasientskadeloven for å innføre en slik egenandel, men hittil er den ikke tatt i bruk.