Regresskrav ved manglende innbetaling av tilskudd

Virksomheter som yter helsehjelp i privat helsetjeneste skal melde fra og betale tilskudd til NPE for det helsepersonellet som er sysselsatt i virksomheten. Dersom de ikke gjør dette, kan virksomheten risikere å måtte betale utbetalt erstatningsbeløp og omkostninger.

Skriv ut Nynorsk | English | 11. desember 2018

NPE kan gi medhold for skader som har skjedd i en periode der virksomheten ikke var dekket av pasientskadeordningen. Da vil virksomheten få krav om å dekke erstatningsutbetalinger og saksbehandlingskostnader, såkalt regress. Virksomheter som ikke har betalt tilskudd, vil også få krav om etterbetaling av tilskudd for årene de har vært tilskuddspliktige. Pasienten vil uansett være dekket av pasientskadeordningen.

Konsekvenser av å ikke betale pliktig tilskudd

Virksomheter vil være dekket av pasientskadeordningen når de har meldt inn virksomheten med riktige opplysninger, og betalt tilskudd for alle årene de har gitt behandling.

Når en virksomhet etterbetaler tilskudd for tidligere år, vil den bare være dekket for skader som meldes til NPE etter tidspunktet for etterbetaling. Der det allerede er meldt en sak, vil vi kreve regress for denne saken, fordi man da ikke er dekket av ordningen.

NPE har fremmet regresskrav i flere saker. Vi vil løpende fremme slike krav i tilfeller der vi gir erstatning for pasientskader, og virksomheten ikke har betalt tilskudd for det aktuelle skadeåret.

Hvis regresskravet ikke blir betalt, vil kravet bli sendt til Statens innkrevingssentral for innkreving.

Klageadgang

En beslutning fra NPE om å kreve regress er et vedtak, som det er mulig å klage på. Fristen for å klage er tre uker fra man har mottatt regressbrevet. En klage må sendes til NPE for vurdering. Hvis vi ikke finner grunn til å gjøre om på vedtaket, sender vi klagen videre til Helseklage, som behandler klagene på vedtakene våre.

Vi gjør oppmerksom på at regressbeløpet må betales innen fristen, selv om man klager på vedtaket.