Erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 149 diabetessaker de siste ti årene? Svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes står for halvparten av i alt 49 medholdssaker.

Print Bokmål | Nynorsk | 9. November 2020

De øvrige har fått medhold på grunn av svikt i diagnostikk, pleie og infeksjon. Det er foreløpig utbetalt 40 millioner kroner i tilknytning til medholdssakene.

Medhold

Svikt i behandling, som er årsak til medhold i 26 saker, dreier seg om mangelfull oppfølging av følgetilstander som diabetessår og øyekomplikasjoner. Diabetessår fikk utvikle seg til utbredt infeksjon og vevsdød, som resulterte i amputasjon av tå, fot eller legg. Mangelfull behandling av øyekomplikasjoner førte til nedsatt syn eller ytterligere forverring av synet. Det som går igjen i disse sakene er at erstatningssøkeren ikke ble henvist videre til spesialister for vurdering, eller direkte til operasjon.

Svikt i diagnostikk er årsaken til medhold i 16 saker. Flesteparten gjelder forsinket diagnose av diabetes på grunn av blodprøver som ble oversett, manglende oppfølging av høyt blodsukker, eller at andre symptomer eller risikofaktorer ikke ble fulgt opp.

I sju av de 49 sakene er det konkludert med at svikten førte til dødsfall.

Avslag

NPE har begrunnet halvparten av de i alt 100 avslagene med at det ikke har vært en svikt i behandlingen eller diagnostikken, fordi denne har vært i tråd med medisinsk praksis.

I den andre halvparten av sakene er begrunnelsen for avslag at det ikke er sannsynlig sammenheng mellom behandlingen og erstatningssøkeren sine plager. Plagene skyldes selve diabetessykdommen.