Overgangsregler

I pasientskadelovens § 21 omtales overgangsregler for ansvaret for pasientskader som er voldt før loven trådte i kraft 2003, (2009 for privat helsetjeneste). NPE skal også behandle slike skader.

Skriv ut Nynorsk | English | 8. mars 2017

Pasientskadeloven trådte i kraft 1.1.2003 for offentlig helsetjeneste

Dersom skaden er voldt før 1. januar 2003, men konstatert etter 1. januar 1988, skal NPE vurdere og eventuelt dekke erstatningskravet etter reglene for de midlertidige ordningene med pasientskadeerstatning eller smittevernloven.

Dersom en slik skade er konstatert før 1. januar 1988 eller av andre grunner faller utenfor de midlertidige ordningene, skal NPE vurdere og eventuelt dekke erstatningskravet etter alminnelig erstatningsrett.

For saker som reguleres av midlertidige regler som gjelder skader voldt etter 1.juli 1992, vil innfallsvinkelen bli den samme - kun med et annet skjæringstidspunkt - som for skader konstatert etter 1. januar 1988.

Forståelsen av overgangsregelen innebærer at NPE skal behandle alle krav som gjelder behandling i den offentlige helsetjenesten, men at avgjørelsen av ansvarsspørsmålet vil måtte vurderes etter forskjellige regelsett. Hva som er offentlig helsetjeneste fremgår av forskriften § 1 tredje ledd, og definisjonen her må også få betydning for hvilke saker som skal behandles etter overgangsregelen.

Noen eksempler på håndtering av krav etter overgangsregelen:

  • krav med bakgrunn i skade voldt før 1.1.2003 i kommunehelsetjenesten (f.eks. hjemmesykepleien): krav behandles etter alminnelig erstatningsrett
  • krav med bakgrunn i skade voldt før 1.7.1992 av primærlege med driftsavtale: krav behandles etter alminnelig erstatningsrett
  • krav med bakgrunn i skade voldt før 1.1.2003 ved privat sykehus, men behandling ihht kjøpsavtale med det offentlige: krav behandles etter alminnelig erstatningsrett
  • krav med bakgrunn i skade voldt før 1.1.2003 av privatpraktiserende spesialist med avtale med fylkeskommune (før 1.1.2002) eller RHF (etter 1.1.2002): krav behandles etter alminnelig erstatningsrett

Pasientskadeloven trådte i kraft 1.1.2009 for privat helsetjeneste

Dersom skaden er voldt før 1.1.2009 skal NPE vurdere og eventuelt dekke erstatningskravet etter alminnelig erstatningsrett. Dette gjelder ikke der skaden/erstatningskravet er meldt til skadevolderens forsikringsselskap eller på annen måte er tatt til behandling, for eksempel ved søksmål mot skadevolderen, før 1.1.2009. NPE behandler ikke slike tilfeller, men saken behandles ferdig under den tidligere erstatnings-/forsikringsordningen.

Spørsmål om kravet er foreldet behandles på vanlig måte i alle saker.