Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millioner kroner i erstatning.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. oktober 2022

Hjerneinfarkt utgjør 68 prosent av sakene, hjerneblødning 24 prosent, mens hjerneslaget er uspesifisert i sju prosent av sakene. Menn utgjør 58 prosent av pasientene, og gjennomsnittlig alder på skadetidspunktet er 55 år.

Årsak til medhold

Svikt i diagnostikk er begrunnelse i 80 prosent av de sakene som har fått medhold. Vanligste årsak til svikt i diagnostikk er feiltolkning av symptomer, mangelfull utredning, feiltolkning av MR/CT eller forsinket innleggelse på sykehus.  Svikt i behandling utgjør nesten 20 prosent av medholdssakene. Hovedårsaken til svikt i disse sakene er svikt ved medisineringen, for eksempel i forbindelse med trombolysebehandling.

Skadeomfang

Følgene for pasientene har hovedsakelig vært hjerneskade eller forverring av hjerneskade med kognitiv svikt, motoriske utfordringer, lammelser, kommunikasjonsvansker, synsforstyrrelser og redusert balanse. 16 pasienter er registrert med dødsfall eller forkortet levetid som følge av svikt i diagnostisering eller behandling.

Årsak til avslag

Det er tre hovedårsaker til at 233 erstatningssøkere har fått avslag. 38 prosent er begrunnet med at det ikke er årsakssammenheng mellom helsehjelpen og skaden som har oppstått. 37 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk ut fra symptomene som forelå, og 23 prosent med at det ikke har vært svikt i behandlingen.