Erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE de siste fem årene har behandlet 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk.

Skriv ut Nynorsk | English | 28. august 2018

91 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet, og det er så langt utbetalt 74 millioner kroner i erstatning. Rundt 30 prosent av medholdssakene er ikke ferdig beregnet, og erstatningssummen vil derfor bli høyere. Gjennomsnittlig utbetaling i de ferdig beregnede sakene er 1,1 millioner kroner.

Beløpene varierer fra 10 000 kroner til i overkant av ni millioner.

Svikt i diagnostikk hovedårsak til medhold

Over 80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk. Hovedårsakene til svikt i diagnostikk er feiltolkning av symptomene, at det ikke ble rekvirert undersøkelse, at utredningen var mangelfull eller at pasienten tidligere skulle vært henvist til spesialisthelsetjenesten. Forsinket diagnose førte i flere tilfeller til at det var for sent med trombolysebehandling.

Konsekvenser som følge av svikt

Følgene for pasientene har hovedsakelig vært hjerneskade eller forverring av hjerneskade med kognitiv svikt, motoriske utfordringer, lammelser, kommunikasjonsvansker, synsforstyrrelser og redusert balanse. Sju pasienter er registrert med dødsfall som følge av svikt i diagnostisering eller behandling.

Tre årsaker for avslag

Det er tre årsaker til at 196 erstatningssøkere har fått avslag. 45 prosent er begrunnet med at det ikke har vært svikt i diagnostikk. I disse sakene er det konkludert med at det ikke var grunnlag for tidligere diagnose ut fra symptomene som forelå. 23 prosent er begrunnet med at det ikke var svikt i behandlingen, og 31 prosent med at det ikke er årsakssammenheng mellom helsehjelpen og skaden som har oppstått.