Hvilke kostnader dekker tilskuddene?

Tilskuddene fra virksomhetene som er melde- og tilskuddspliktige skal dekke både utredning av sakene og erstatning til pasientene når det blir medhold.

Skriv ut Nynorsk | English | 7. desember 2020

Grundig utredning

Utredningen av en pasientskadesak kan variere mye i omfang og kostnad. De fleste sakene krever at det gjøres en jobb med innhenting av journaler fra påklaget behandlingssted og relevante opplysninger (journaler) fra andre steder pasienten har blitt behandlet. Både erstatningssøker og behandlingsstedet har anledning til å uttale seg. I de fleste sakene er det også behov for en sakkyndig vurdering av behandlingen. Noen saker krever omfattende dokumentasjon og flere anledninger for de involverte parter (erstatningssøker og innklaget behandlingssted) til å uttale seg.

Tilskuddene skal dekke kostnadene NPE har til å utrede alle sakene som gjelder behandling i privat helsetjeneste.

Erstatning

Når NPE gir medhold i en sak, må vi fastsette riktig erstatning. Hva har skaden gitt av økonomisk tap eller varig men? Erstatningen kan være utgifter ved å forsøke å utbedre skaden, ekstra utgifter man får som følge av at man må leve med en skade, tapte arbeidsinntekter og menerstatning dersom skaden gir en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent. I saker hvor skadene er store, og hvor det er stor varig medisinsk invaliditet som innebærer både at man faller ut av arbeidslivet og trenger hjelp til pleie og omsorg, kan erstatningen bli på flere millioner kroner.

Erstatningene varierer fra 10 000 kroner opp til flere millioner kroner. Gjennomsnittlig utbetaling i avsluttede saker i privat helsetjeneste er på 150 000 kroner.

Eksempel på sak med liten utbetaling

En pasient ble operert med nesereduksjon. På grunn av svikt i behandlingen oppsto unødig omfattende arr, og behov for korrigerende inngrep. Det ble betalt ut en erstatning på 15 000,- til pasienten for utgifter til å rette opp i skaden.

Eksempel på sak med stor utbetaling

En pasient fikk omfattende smerteproblematikk etter svikt i tannbehandling. Pasienten falt ut av arbeid som selvstendig næringsdrivende, og fikk en betydelig varig medisinsk invaliditet. Pasienten fikk dekket både utgifter, menerstatning og inntektstap. Samlet ble erstatningen på flere millioner kroner.