Erstatningssaker – prostatakreft

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold i 61 saker som gjelder prostatakreft? De fleste sakene gjelder diagnostisering. Det er utbetalt 62 millioner kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år da skaden skjedde.

Print Bokmål | Nynorsk | 14. November 2022

Hvorfor ble det medhold?

I 80 prosent av medholdssakene har NPE konkludert med at det har skjedd en svikt i diagnostikken. Flesteparten av sakene dreier seg om at fastlegen burde henvist pasienten videre på bakgrunn av forhøyede PSA-verdier. I andre saker ble kreftdiagnosen forsinket fordi PSA-målinger ikke ble utført, eller utført for seint.

Svikt i behandling er begrunnelsen i resten av sakene. Det ble brukt feil behandlingsteknikk/metode, eller det var ikke grunnlag for operasjonen eller behandlingen som ble utført.

I alt 42 av de 61 medholdssakene gjelder primærhelsetjenesten. Alle handler om diagnostisering. Spesialisthelsetjenesten står for 15 saker, og de fleste gjelder svikt i behandling. Resten av sakene skjedde i privat helsetjeneste, eller i forbindelse med offentlig kjøp av helsetjenester.

Hva ble følgene av svikten?

I nærmere to av tre medhold førte svikten til dødsfall, forkortet levetid eller redusert mulighet for overlevelse. Andre skader er urininkontinens og redusert seksualfunksjon.

Hvorfor ble det avslag?

Det var 153 erstatningssøkere som fikk avslag. Begrunnelsen i nær halvparten av sakene er at det ikke har vært svikt i behandlingen. Den nest hyppigste årsaken, med en tredel av sakene, er at svikt i diagnostikk eller behandling ikke har hatt betydning for behandlingen. At det ikke har vært svikt i diagnostikk er begrunnelsen i de resterende sakene.