Erstatningssaker - prostatakreft

Visste du at NPE har behandlet 220 prostatakreftsaker de siste fem årene? 68 erstatningssøkere har fått medhold i erstatningskravet. Gjennomsnittsalder er 64 år.

Skriv ut Nynorsk | English | 16. november 2021

Det er utbetalt 65 millioner kroner i erstatning.

Årsak til medhold

80 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i diagnostikk i form av forsinket diagnose eller feil diagnose. Kun en av 54 diagnosesaker omhandler feil diagnose. Resten er forsinket diagnose.

Hovedårsaken til forsinket kreftdiagnose er mangelfull oppfølging av forhøyet PSA - enten ved henvisning til urolog, nye PSA-prøver eller biopsi. Feil diagnose skyldes forbytting av prøvesvar.

Nesten 20 prosent av medholdssakene er begrunnet med svikt i behandlingen. Dette kan være at pasienten ikke burde vært operert, at operasjon skulle vært utført tidligere eller at inngrepet er feil utført.

Konsekvenser av svikt

Det er registrert redusert mulighet for å overleve, dødsfall eller forkortet levetid i nesten to av tre medholssaker. I de øvrige sakene er urininkontinens og redusert seksualfunksjon de vanligste følgene.

Årsak til avslag

Det er tre hovedgrunner til at 152 erstatningssøkere har fått avslag. Flest saker er begrunnet med at det ikke har vært svikt i behandlingen, en tredjedel med at forsinket diagnose eller svikt i behandlingen ikke har hatt konsekvenser for behandlingen eller sluttresultatet. De øvrige at det ikke har vært svikt i diagnostikk.