Erstatningssøkjar

Meiner du at du har fått eit økonomisk tap på grunn av ein skade som skuldast svikt ved behandling i helsetenesta? Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning.

Skriv ut Bokmål | English | 18. juni 2019

Søkje erstatning

Her har vi samla informasjon til deg som vurderer å søkje erstatning etter pasientskade.

Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Utrekne erstatning

Her finn du skjema, rettleiarar og informasjon som gjeld utrekning av erstatning.

Bruk av advokat

Når du søkjer om erstatning får du nødvendig hjelp frå oss, og vil normalt ikkje ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekte i somme tilfelle. Om du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå...

Legemiddelskade

Her finn du informasjon om legemiddelskadar og korleis du går fram for å søkje erstatning.

Skjema

Du kan signere og sende inn søknad om erstatning digitalt. Du finn rettleiing om korleis du gjer det inne i skjemaet. Alle andre skjema må skrivast ut, signerast og sendast i posten.