Om NPE

NPE er ein statleg etat underlagd Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter behandlingssvikt i helsetenesta. Saksbehandlinga er gratis.

Lite bilde for søkeresultattreff

Jobb i NPE

Tilsette som behandlar erstatningskrav har ein variert bakgrunn, mellom anna frå jus, helsefag og samfunnsfag. Vi har òg dyktige medarbeidarar innan statistikk, arkiv/dokumenthandtering, kommunikasjon, økonomi og IKT. I tillegg har NPE knytt til s...

Lite bilde for søkeresultattreff

Innsyn og postjournal

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd, offentleglova, gir kvar og ein rett til innsyn i forvaltinga sine dokument og journalar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Personvernerklæring

Her finn du generell informasjon om korleis Norsk pasientskadeerstatning (NPE) behandlar personopplysingar og kva rettar du har.

Lite bilde for søkeresultattreff

Pasienttryggleik

Ei viktig oppgåve for NPE er å bidra med statistiske data til kvalitetsforbetring og skadeførebyggjande arbeid i helsetenestene.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

Frå statistikkdatabasen vår, med meir enn 60 000 erstatningssaker, kan vi tilby tilrettelagd statistikk til helsepersonell, forskarar, helsestyresmakta og andre som arbeider med førebygging av pasientskadar.

Lite bilde for søkeresultattreff

Presse

Kommunikasjonsavdelinga svarar på førespurnader frå journalistar og hjelper til med bakgrunnsinformasjon og statistikkar frå det omfattande saksregisteret i NPE. 

Lite bilde for søkeresultattreff

Brosjyrar

Her finn du pdf-versjonar av  brosjyremateriellet vårt. Ynskjer du å få tilsendt trykte versjonar, ber vi deg kontakte  servicesenteret vårt på telefon 22 99 45 00.

Lite bilde for søkeresultattreff

Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.