Tilskotsplikt for privat helseteneste

Alle verksemder og autoriserte helsepersonell som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta, skal betale tilskot til NPE. Tilskotsordninga dekkjer kostnadar til å utgreie erstatningssakene. I tillegg dekkjer ho utbetaling av erstatning til pasientar og pårørande. Her har vi samla informasjon til helsepersonell om denne tilskotsordninga.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Utsett betalings- og oppdateringsfrist for privat helseteneste

På grunn av koronaviruset har det oppstått utryggleik knytt til sysselsetjinga i verksemder som er melde inn i tilskotsordninga, og tilskotet som blir betalt til NPE. Vi har difor vedteke å utsetje betalings- og oppdateringsfristen på nytt til 1. september.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjekk om du har meldeplikt til NPE

Ved å svare på nokre enkle spørsmål her, kan du få ein peikepinn på om du har melde- og tilskotsplikt til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Sjekkliste for oppdatering og utmelding

Er du usikker på korleis du skal gå fram for å oppdatere informasjonen om verksemda di? Her finn du ei oversikt over kva du treng å gjere, og lenker til skjema du skal bruke. Fristen for å oppdatere informasjonen er 1. februar. Faktura for 2020 blir send ut i byrjinga av mars.

Lite bilde for søkeresultattreff

Innmelding, oppdatering og utmelding

Alle verksemder som yter helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Her finn du informasjon om kven som har meldeplikt, korleis du registrerer og oppdaterer informasjon, og korleis vi fakturerer.

Lite bilde for søkeresultattreff

Prisar og faktura

Her finn du informasjon om kva tilskotsordninga omfattar, kva kostnader som blir dekte, og faktura- og betalingsinformasjon.

Lite bilde for søkeresultattreff

Avgrensingar om meldeplikta

Her finn du informasjon om kven som skal melde inn og betale tilskot til NPE.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kollektivavtalar

NPE har inngått kollektivavtalar med fleire foreiningar. Her kan du lese meir om kva ein kollektivavtale er, og kva foreiningar som har ein slik kollektivavtale.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjon for profesjonsgrupper

Her finn du informasjon om tilskotsordninga som er spesielt knytt til profesjonsgruppene tannlegar og legar. Den generelle informasjonen om tilskotsordninga som du finn i menypunkta over, gjeld elles òg for tannlegane og legane.

Lite bilde for søkeresultattreff

Informasjon om ordninga og regelverk

Her finn du informasjon om regelverket knytt til tilskotsordninga for privat helseteneste.

Lite bilde for søkeresultattreff

Statistikk

NPE har opparbeidd ein stor database med informasjon der ein kan ta ut ei rekkje ulike statistikkar. Eksterne brukarar av statistikkane våre  er journalistar, legar, sjukepleie- og legestudentar, juristar som arbeider med pasientskadar,...

Lite bilde for søkeresultattreff

Kontakt oss i privat helseteneste

Treng du råd og rettleiing knytt til tilskotsordninga, eller treng du hjelp til å finne ut kva de skal betale i tilskot? Ta kontakt med oss, vi hjelper deg gjerne.