Aktuelt

Nordmenn fortsetter å søke erstatning etter tannlegebesøk

26. juni 2024

Over 500 nordmenn har søkt om erstatning etter tannbehandling i første halvår.

Eksempelsak: Instrumentbrudd ved rotfylling

14. mai 2024

En mann i 30 årene søkte erstatning for instrumentbrudd etter rotfylling av en tann. Han mente ekstrautgiftene han hadde til å få dette fjernet hos en spesialist måtte dekkes av tannlegen eller NPE.

Åpner opp om svikt i helsetjenesten: - Gir alle tilgang på tallene våre

25. mars 2024

Nå kan alle følge NPEs tall. - Den nye statistikkportalen er døgnåpen og oppdateres hver 24 time, sier NPE-direktør Kristin Cordt-Hansen.

Sikkerhetshull i tilskuddsportalen er lukket

20. mars 2024

Sikkerhetshullet som ble oppdaget i portalen torsdag 8. mars, ble lukket mandag 11. mars.

Ny selvbetjeningsportal for privat helsetjeneste

4. mars 2024

Tilskuddsportalen for privat helsetjeneste er åpen, og du kan nå logge deg inn.

Ekspertgruppe skal evaluere pasientskadeordningen

31. januar 2024

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol etablerer en ekspertgruppe for å evaluere pasientskadeordningen. Rutiner for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt i evalueringen.

Rekordmange erstatningskrav behandlet

23. januar 2024

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt så mange svar på søknad om erstatning. Nesten 5800 personer fikk ja eller nei i 2023. Mange søknader vitner om at flere kjenner til ordningen, men ventetiden oppleves lang.

Direktør i NPE, Kristin Cordt-Hansen

Nordmenn fortsetter å søke erstatning for koronavaksine

23. januar 2024

Nær 700 mennesker søkte om erstatning i forbindelse med koronavaksine i 2023. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har de siste tre årene utbetalt nærmere 17 millioner kroner i erstatning for skader som følge av koronavaksine.

Rekordmange med psykiske lidingar søkjer erstatning. For mange endar det med avslag.

30. oktober 2023

I 2018 behandla Norsk pasientskadeerstatning 239 slike søknader. I fjor var talet oppe i 371. Det vil seie ein søknad kvar dag frå menneske med mellom anna ADHD, depresjon eller andre psykiske lidingar.

TV 2 braut god presseskikk

30. oktober 2023

TV2 blei felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverande feil i dekning av NPE-sak.

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdommer

30. oktober 2023

Visste du at dei siste fem åra har NPE behandla 265 saker som handlar om diagnostisering av hjartesjukdom? 127 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, noko som gir ein medhaldsdel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millionar kroner i erstatning.

Problem med uopna post via eFormidling

7. september 2023

Post gjennom tenesta eFormidling blir ikkje opna av alle mottakarane. NPE jobbar no for å kartleggje omfang og konsekvensar.

Rekordhøge utbetalingar etter pasientskadar

6. juli 2023

Fleire og fleire søkjer erstatning for pasientskadar. Den samla summen som blir utbetalt er rekordhøg, viser ei ny oversikt frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Stor auke i erstatningskrav etter tannbehandling

6. juli 2023

Norsk pasientskadeerstatning har teke imot 40 prosent fleire søknader om erstatning etter behandling hjå tannlegar i fyrste halvår i år enn i same periode i fjor.

Fullmektig får tilgang til Mi side

7. august 2023

No kan Mi side óg brukast av personar som har fullmakt på vegner av nokon som ynskjer å søkje erstatning.

Lovendring om innhenting av teiepliktige opplysningar

7. august 2023

Frå 1. juli 2023 har NPE lovheimel i pasientskadelova til å innhente teiepliktige opplysingar, som er nødvendige for å behandle erstatningssaka.

Berre éin av ti med ADHD får medhald

5. juni 2023

354 av 409 personar fekk nei på krav om erstatning for forseinka diagnose eller feil behandling av ADHD dei siste fem åra. Ei ny oversikt frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for meir informasjon om kva som skal til for å f...

Norsk pasientskadeerstatning skal evaluerast

22. mai 2023

Stortinget har vedteke å be regjeringa gjennomføre ei evaluering av Norsk pasientskadeerstatning der rutinar for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba òg om at evalueringa skulle innehalde tilrådingar.

Helsepersonell varsla om fire av ti feilbehandlingar på sjukehus

5. juni 2023

Sjukehuspersonell let vere å melde frå om 61 prosent av feilbehandlingar i saker som førte til at pasienten fekk erstatning. Det viser ei ny NPE-undersøking om avvik og pasienttryggleik på sjukehusa.

Erstatning for personer med ADHD

12. april 2023

Informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Vi innfører eFormidling for utsending til verksemder

16. mars 2023

8. mars innfører vi den nasjonale fellesløysinga eFormidling for å sende ut dokument til verksemder.

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

16. mars 2023

Kristin Cordt-Hansen starta som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Privat helseteneste: faktura og betalingsinformasjon

8. mars 2023

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Den unike norske pasientskadeordninga fyller 35 år

30. januar 2023

Pasientskadeordninga i Noreg vekkjer internasjonal merksemd, fordi staten utbetalar erstatning til pasientar som blir skadde etter svikt i helsetenesta, uavhengig av om nokon kan lastast. I år er det 35 år sidan pasientskadeordninga blei innført.

Flest krev erstatning for feilbehandling av musklar, ledd og bein

30. januar 2023

Mette Thoresen fall på isen, blei innlagd på sjukehus, men fyrst eit halvt år seinare blei den alvorlege skaden i låret oppdaga. I fjor søkte 1572 personar om pasientskadeerstatning innan ortopedi.

1     2   >>