Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.

Kort om erstatningssaker - operasjonar av kneskadar

Visste du at NPE dei siste fem åra har fatta 295 vedtak som omhandlar operasjonar av kneskadar? 124 erstatningssøkjarar (42 prosent) har fått medhald, og så langt er det utbetalt 34 millionar kroner i erstatning.

Forskrifta om meinerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sende 20. mai på høyring forslag til ny forskrift om meinerstatning ved pasientskadar. Forslaget er utarbeidd av NPE på oppdrag frå departementet.

Kort om erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 38 av 71 saker som gjeld diagnostisering av føflekkreft?

Forskrift om meinerstatning på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gav NPE i oppdrag å lage ei forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget er no levert.

Ny digital teneste for aktørar i privat helseteneste

Vi har utvikla ei ny teneste for helsepersonell utanfor den offentlege helsetenesta. Tenesta skal hjelpe deg med å få svar på om du har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning, og må betale tilskot.

NPE lanserer Mi side for erstatningssøkjarane

Vi har utvikla ei digital teneste der erstatningssøkjar kan få oversikt over kva som skjer i saka si. På Mi side finn du breva frå oss, og du kan sjølv sende inn kommentarar og dokumentasjon her.

Fleire søkjer om erstatning etter pasientskade

I fyrste kvartal 2019 tok Norsk pasientskadeerstatning imot 1566 søknader om erstatning. Dette er ein liten auke på 1,5 prosent frå fyrste kvartal i fjor.

Kort om erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhald i 91 saker dei siste sju åra som gjeld forseinka diagnose som følgje av rutinesvikt?

Kort om erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandla 785 saker dei siste fem åra som gjeld operasjon med innsetjing av hofteprotese?

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Mellom aktivitetane i 2018 kan vi nemne at NPE fylte 30 år, vi arbeidde med ny strategi, og innførte eitt vedtak.

Kort om erstatningssaker - ettergløymt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkjarar dei siste fem åra har fått utbetalt 4,2 millionar kroner i erstatning på grunn av ettergløymt utstyr i kroppen i samband med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrar?

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i halvparten av 243 erstatningssaker som gjeld forseinka diagnostikk av lungekreft?

Hugs tilskotsplikta til NPE

Alle verksemder som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Den årlege meldefristen er 1. februar. Dette inneber at oppdatering må gjerast i løpet av januar. Oppføringa blir fornya automatisk, så om du ikkje har nokon endringar i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysingar, treng du ikkje...

Over ein milliard utbetalt i erstatningar til pasientar og pårørande

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte 1014 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i 2018. Det er ein auke på 3,5 prosent frå 2017.

66 kvinner fekk livmorhalskreft – kunne vore unngått

NPE har gitt erstatning til 66 kvinner og deira pårørande på grunn av forseinka diagnostisering av livmorhalskreft.  Kvinnene har fått erstatning fordi NPE meiner dei ikkje har fått den oppfølginga dei hadde krav på.

Kort om erstatningssaker - skeiv stortå

Visste du at NPE har behandla 164 saker som omhandlar operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skeiv stortå, dei siste fem åra?

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandla 165 saker som gjeld diagnostisering av ADHD dei siste ti åra? I alt 23 erstatningssøkjarar har fått medhald, og det er til no utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.

Fagnotat om utrekning av erstatning i kreftsaker

Her finn du eit internt fagnotat om korleis vi reknar ut erstatning til personar som har fått forseinka diagnose og behandling av kreft.

Kort om erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

Leiinga i NPE på nordisk leiarsamling

I byrjinga av september var leiargruppa i NPE på årleg nordisk leiarsamling i Stockholm. I alt 16 leiarar frå dei fem nordiske pasientskadeordningane møttest til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

NPE lanserer no ei digital teneste «Kan eg søkje erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkjarane fylle ut nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei har krav på erstatning eller ikkje.

355 pasientar unødvendig opererte – har fått 140 millionar kroner i erstatningar frå NPE

Ei kvinne som feilaktig fekk fjerna eggstokkane, mista evna til å få eigne barn. Ein overvektig pasient som fekk fedmekirurgi utan godt nok grunnlag, mista milten på grunn av komplikasjonar. Ein mann fekk fjerna ein menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikkje vore operert.

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandla 135 diabetessaker dei siste ti åra? Halvparten av i alt 43 medhaldssaker gjeld svikt i behandlinga av følgjesjukdomar til diabetes.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>