1     2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>
/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_56319298_320.jpg

Rekordutbetalingar og reduserte saksbehandlingstider i 2019

I 2019 utbetalte Norsk pasientskadeerstatning (NPE) 1074 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling. Dette er den største summen NPE har utbetalt i erstatningar i løpet av eitt år og ein auke frå 2018 på seks prosent. Saksbehandlingstidene gjekk monaleg ned i 2019, samtidig som NPE behandla fleire saker enn i...

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_143508559_320.jpg

Nye tilskotssatsar for privat helseteneste

Frå og med 01.01.2020 er tilskotssatsene til NPE for aktørar i privat helseteneste endra. Du kan lese meir om dei nye satsane og risikoklassane her.

/globalassets/bildearkiv/presse/pressebilder/hoyopploselige-pressebilder/rgj300dpi-21.jpg

877 pasientar døydde i helsetenesta – pårørande fekk erstatning

I perioden 2012-2018 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tilkjent erstatning i 877 saker der pasienten døydde som følgje av feilbehandling. Vi har utbetalt 261 millionar kroner i erstatning til pårørande i desse sakene.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_behandlet_feil_sted-242529901.jpg

Kort om erstatningssaker - behandla på feil stad på kroppen

Visste du at NPE har gitt medhald til 52 erstatningssøkjarar dei siste sju åra fordi dei blei behandla på feil stad på kroppen? Det er utbetalt i alt 21 millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/rapport-meldesystem/2014-2017/2019_rapport-meldesystem_320-5306.jpg

33 prosent av NPE-saker blir funne att i meldesystema til sjukehusa

Ei undersøking gjort av Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at 33 prosent av sakene der pasienten har fått erstatning av NPE, blir funne att i meldesystema på sjukehusa.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/pht_10_aar_tannsaker_320-244549708.jpg

Over 1000 pasientar har fått erstatning etter tannbehandling

Dei siste ti åra (2009-2018) har 1056 pasientar fått erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) etter feilbehandling hjå privatpraktiserande tannlegar. NPE har utbetalt 81 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_leiringsskade-323860340.jpg

Kort om erstatningssaker - leiringsskade

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 85 saker som handlar om skade etter feil liggjestilling under operasjon? Dette er òg kalla leiringsskadar. 62 av erstatningssøkjarane har fått medhald i kravet, og dei har totalt fått utbetalt 26 millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/2019_pandemrix_10aar_788107306.jpg

Ti år med erstatningar etter vaksine mot svineinfluensa

I 2019 er det ti år sidan Norsk pasientskadeerstatning (NPE) tok på seg erstatningsansvaret etter vaksinen Pandemrix mot svineinfluensa. Sidan då har NPE teke imot 801 søknader og utbetalt nærare 350 millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_brystplastikk_406586701.jpg

Kort om erstatningssaker - brystplastikk i privat helseteneste

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 64 saker som gjeld brystplastikk utført i privat helseteneste? Elleve erstatningssøkjarar har fått medhald. Det er utbetalt til saman 1,5 millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/operasjoner-behandlinger-og-konsultasjoner/shutterstock_18661864_320.jpg

Fleire får behandla saka si hjå NPE

Blir du feilbehandla i den offentlege eller private helsetenesta, kan du ha rett til erstatning frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE). I fyrste halvdel av 2019 har NPE totalt behandla 14 prosent fleire saker enn i same periode i fjor.

/globalassets/bildearkiv/grafisk/seksjonsbilder/eksempelsamling/2018_behandling-i-utlandet-sommerferie.jpg

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_operasjon_kneskader-426677089.jpg

Kort om erstatningssaker - operasjonar av kneskadar

Visste du at NPE dei siste fem åra har fatta 295 vedtak som omhandlar operasjonar av kneskadar? 124 erstatningssøkjarar (42 prosent) har fått medhald, og så langt er det utbetalt 34 millionar kroner i erstatning.

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Forskrifta om meinerstatning på pasientskadeområdet er sendt på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) sende 20. mai på høyring forslag til ny forskrift om meinerstatning ved pasientskadar. Forslaget er utarbeidd av NPE på oppdrag frå departementet.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_foflekkreft_235673119.jpg

Kort om erstatningssaker - føflekkreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 38 av 71 saker som gjeld diagnostisering av føflekkreft?

/globalassets/bildearkiv/personer/ledelse/vibeke_500x368.jpg

Forskrift om meinerstatning på høyring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) gav NPE i oppdrag å lage ei forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Oppdraget er no levert.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/privat-helsetjeneste/har-du-meldeplikt-til-npe/2019_inger_s_sjekk-om-du-har-meldeplikt.jpg

Ny digital teneste for aktørar i privat helseteneste

Vi har utvikla ei ny teneste for helsepersonell utanfor den offentlege helsetenesta. Tenesta skal hjelpe deg med å få svar på om du har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning, og må betale tilskot.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/min-side/2018_ar_min-side_320.jpg

NPE lanserer Mi side for erstatningssøkjarane

Vi har utvikla ei digital teneste der erstatningssøkjar kan få oversikt over kva som skjer i saka si. På Mi side finn du breva frå oss, og du kan sjølv sende inn kommentarar og dokumentasjon her.

/globalassets/bildearkiv/grafisk/statistikk-og-tall/2019_q1-tall_535525972.jpg

Fleire søkjer om erstatning etter pasientskade

I fyrste kvartal 2019 tok Norsk pasientskadeerstatning imot 1566 søknader om erstatning. Dette er ein liten auke på 1,5 prosent frå fyrste kvartal i fjor.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort-om-rutinesvikt_124661083.jpg

Kort om erstatningssaker - rutinesvikt

Visste du at NPE har gitt medhald i 91 saker dei siste sju åra som gjeld forseinka diagnose som følgje av rutinesvikt?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_hofteprotese_67898515.jpg

Kort om erstatningssaker - hofteprotese

Visste du at NPE har behandla 785 saker dei siste fem åra som gjeld operasjon med innsetjing av hofteprotese?

/globalassets/bildearkiv/publikasjoner/arsrapporter-nettversjon/2018/2018_ar-forside-web_361753976.jpg

Årsrapport 2018

Årsrapporten for 2018 er klar. Mellom aktivitetane i 2018 kan vi nemne at NPE fylte 30 år, vi arbeidde med ny strategi, og innførte eitt vedtak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/2019_kort_om_gjenglemt_utstyr.jpg

Kort om erstatningssaker - ettergløymt utstyr

Visste du at 37 erstatningssøkjarar dei siste fem åra har fått utbetalt 4,2 millionar kroner i erstatning på grunn av ettergløymt utstyr i kroppen i samband med kirurgiske inngrep eller andre prosedyrar?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/statistikk---kort-om/kort-om-lungekreft_769240393.jpg

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av lungekreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i halvparten av 243 erstatningssaker som gjeld forseinka diagnostikk av lungekreft?

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/logo/2019_npelogo_billboard.jpg

Hugs tilskotsplikta til NPE

Alle verksemder som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. Den årlege meldefristen er 1. februar. Dette inneber at oppdatering må gjerast i løpet av januar. Oppføringa blir fornya automatisk, så om du ikkje har nokon endringar i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysingar, treng du ikkje...

/globalassets/bildearkiv/presse/pressebilder/rolfgunnar_smil.jpg

Over ein milliard utbetalt i erstatningar til pasientar og pårørande

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte 1014 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i 2018. Det er ein auke på 3,5 prosent frå 2017.

1     2   3   4   5   6   7   8   9   10   >>