Aktuelt

Privat helsetjeneste: Innmelding oppdatering og utmelding

6. desember 2023

Vi utvikler ny selvbetjeningsportal for tilskuddspliktige i privat helsetjeneste. Altinn-løsningen for tilskuddsordningen er stengt.

Rekordmange med psykiske lidingar søkjer erstatning. For mange endar det med avslag.

30. oktober 2023

I 2018 behandla Norsk pasientskadeerstatning 239 slike søknader. I fjor var talet oppe i 371. Det vil seie ein søknad kvar dag frå menneske med mellom anna ADHD, depresjon eller andre psykiske lidingar.

TV 2 braut god presseskikk

30. oktober 2023

TV2 blei felt i Pressens faglige utvalg (PFU) for graverande feil i dekning av NPE-sak.

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av hjertesykdommer

30. oktober 2023

Visste du at dei siste fem åra har NPE behandla 265 saker som handlar om diagnostisering av hjartesjukdom? 127 erstatningssøkjarar har fått medhald i kravet, noko som gir ein medhaldsdel på 48 prosent. Så langt er det utbetalt 101 millionar kroner i erstatning.

Problem med uopna post via eFormidling

7. september 2023

Post gjennom tenesta eFormidling blir ikkje opna av alle mottakarane. NPE jobbar no for å kartleggje omfang og konsekvensar.

Rekordhøge utbetalingar etter pasientskadar

6. juli 2023

Fleire og fleire søkjer erstatning for pasientskadar. Den samla summen som blir utbetalt er rekordhøg, viser ei ny oversikt frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Stor auke i erstatningskrav etter tannbehandling

6. juli 2023

Norsk pasientskadeerstatning har teke imot 40 prosent fleire søknader om erstatning etter behandling hjå tannlegar i fyrste halvår i år enn i same periode i fjor.

Fullmektig får tilgang til Mi side

7. august 2023

No kan Mi side óg brukast av personar som har fullmakt på vegner av nokon som ynskjer å søkje erstatning.

Lovendring om innhenting av teiepliktige opplysningar

7. august 2023

Frå 1. juli 2023 har NPE lovheimel i pasientskadelova til å innhente teiepliktige opplysingar, som er nødvendige for å behandle erstatningssaka.

Berre éin av ti med ADHD får medhald

5. juni 2023

354 av 409 personar fekk nei på krav om erstatning for forseinka diagnose eller feil behandling av ADHD dei siste fem åra. Ei ny oversikt frå Norsk pasientskadeerstatning (NPE) viser at det er behov for meir informasjon om kva som skal til for å f...

Norsk pasientskadeerstatning skal evaluerast

22. mai 2023

Stortinget har vedteke å be regjeringa gjennomføre ei evaluering av Norsk pasientskadeerstatning der rutinar for saksbehandling og saksbehandlingstid står sentralt. Stortinget ba òg om at evalueringa skulle innehalde tilrådingar.

Helsepersonell varsla om fire av ti feilbehandlingar på sjukehus

5. juni 2023

Sjukehuspersonell let vere å melde frå om 61 prosent av feilbehandlingar i saker som førte til at pasienten fekk erstatning. Det viser ei ny NPE-undersøking om avvik og pasienttryggleik på sjukehusa.

Erstatning for personer med ADHD

12. april 2023

Informasjon til deg som vurderer å søke om erstatning i forbindelse med ADHD.

Vi innfører eFormidling for utsending til verksemder

16. mars 2023

8. mars innfører vi den nasjonale fellesløysinga eFormidling for å sende ut dokument til verksemder.

Ny direktør i Norsk pasientskadeerstatning

16. mars 2023

Kristin Cordt-Hansen starta som ny direktør i NPE 1. mars i år.

Privat helseteneste: faktura og betalingsinformasjon

8. mars 2023

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Den unike norske pasientskadeordninga fyller 35 år

30. januar 2023

Pasientskadeordninga i Noreg vekkjer internasjonal merksemd, fordi staten utbetalar erstatning til pasientar som blir skadde etter svikt i helsetenesta, uavhengig av om nokon kan lastast. I år er det 35 år sidan pasientskadeordninga blei innført.

Flest krev erstatning for feilbehandling av musklar, ledd og bein

30. januar 2023

Mette Thoresen fall på isen, blei innlagd på sjukehus, men fyrst eit halvt år seinare blei den alvorlege skaden i låret oppdaga. I fjor søkte 1572 personar om pasientskadeerstatning innan ortopedi.

Tre kvinner om biverknadene dei fekk erstatning for

30. januar 2023

Krav om erstatning for biverknader etter å ha teke koronavaksine er meir enn dobla frå 2021 til 2022. – Eg hadde kraftige menstruasjonsblødingar i eitt år, seier Ida Austgulen. Ho er ei av 159 kvinner som har søkt om erstatning for menstruasjonsfo...

Over ein milliard i erstatning til pasientar

30. januar 2023

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) utbetalte over 1,1 milliardar kroner til pasientar i fjor, etter at noko hadde gått gale i behandlinga.

Anne-Mette Gulaker tiltrer som fungerande direktør

30. januar 2023

Anne-Mette Gulaker er avdelingsdirektør i NPE og har lang erfaring som leiar av saksbehandlingsområdet. Ho blir fung. direktør inntil ny direktør er tilsett.

Direktøren i NPE går av etter 33 år

16. januar 2023

Direktør Rolf Gunnar Jørstad går over i pensjonistane sine rekkjer ved nyttår og har den siste arbeidsdagen sin i NPE 30. november. Han ser attende med glede på over 33 gode år i NPE.

Kort om erstatningssaker – prostatakreft

16. januar 2023

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 61 saker som gjeld prostatakreft? Dei fleste sakene gjeld diagnostisering. Det er utbetalt 62 millionar kroner i erstatning. Gjennomsnittsalderen er 64 år då skaden skjedde.

Kort om erstatningssaker – hjerneslag

7. november 2022

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 361 hjerneslagsaker? 128 erstatningssøkjarar har fått medhald i erstatningskravet, og det er utbetalt 140 millionar kroner i erstatning.

Kort om erstatningssaker - forsinket diagnostikk av brystkreft

13. oktober 2022

Visste du at NPE de siste fem årene har gitt medhold til 70 kvinner, som har søkt om pasientskaderstatning, fordi de fikk diagnostisert brystkreft for seint? Det er utbetalt 85 millioner kroner til erstatningssøkerne eller etterlatte.

1     2   >>