Aktuelt

Her finn du nyhende og pressemeldingar frå NPE.

Skriv ut Del Bokmål | English | 14. februar 2018

Del artikkel på startsiden

Hugs tilskotsplikta til NPE

Alle verksemder som gir helsehjelp utanfor den offentlege helsetenesta skal betale tilskot til NPE. For 2018 er det frist for registrering 1. februar. Oppføringa blir fornya automatisk, så om du ikkje har nokon endringar i helsepersonellgrupper, årsverk eller kontaktopplysingar, treng du ikkje registrere på nytt.

Over ein milliard utbetalt i erstatningar til pasientar og pårørande

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalte 1014 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande i 2018. Det er ein auke på 3,5 prosent frå 2017.

66 kvinner fikk livmorhalskreft – kunne vært unngått

NPE har gitt erstatning til 66 kvinner og deres pårørende på grunn av forsinket diagnostisering av livmorhalskreft. Kvinnene har fått erstatning fordi NPE mener de ikke har fått den oppfølgingen de hadde krav på.

Kort om erstatningssaker - skeiv stortå

Visste du at NPE har behandla 164 saker som omhandlar operasjon på grunn av Hallux valgus, altså skeiv stortå, dei siste fem åra?

Kort om erstatningssaker - diagnostisering av ADHD

Visste du at NPE har behandla 165 saker som gjeld diagnostisering av ADHD dei siste ti åra? I alt 23 erstatningssøkjarar har fått medhald, og det er til no utbetalt tolv millionar kroner i erstatning.

Høgsterettsdom om psykiske skadar hjå næraste pårørande

Dommen frå Høgsterett av 30.10.2018 varslar ei justering av praksis ved erstatning til næraste pårørande.

Fagnotat om utrekning av erstatning i kreftsaker

Her finn du eit internt fagnotat om korleis vi reknar ut erstatning til personar som har fått forseinka diagnose og behandling av kreft.

Kort om erstatningssaker - tjukktarmskreft

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 237 tjukktarmskreftsaker?

Leiinga i NPE på nordisk leiarsamling

I byrjinga av september var leiargruppa i NPE på årleg nordisk leiarsamling i Stockholm. I alt 16 leiarar frå dei fem nordiske pasientskadeordningane møttest til tre dagar med gjensidig informasjon, gode diskusjonar og hyggeleg kollegialt samvær.

Kan eg søkje erstatning for skaden min?

NPE lanserer no ei digital teneste «Kan eg søkje erstatning for skaden min?». Her kan erstatningssøkjarane fylle ut nokre enkle spørsmål i eit nettskjema og få ein peikepinn på om dei har krav på erstatning eller ikkje.

355 pasientar unødvendig opererte – har fått 140 millionar kroner i erstatningar frå NPE

Ei kvinne som feilaktig fekk fjerna eggstokkane, mista evna til å få eigne barn. Ein overvektig pasient som fekk fedmekirurgi utan godt nok grunnlag, mista milten på grunn av komplikasjonar. Ein mann fekk fjerna ein menisk, som førte til smerter og redusert bøyeevne. Han skulle ikkje vore operert.

Kort om erstatningssaker - diabetes

Visste du at NPE har behandlet 135 diabetessaker de siste ti årene? Halvparten av i alt 43 medholdssaker gjelder svikt i behandlingen av følgesykdommer til diabetes.

Kort om erstatningssaker - kneprotese

Visste du at NPE har behandla 322 kneprotesesaker dei siste fem åra? I desse sakene er det operert inn protese i kneet på grunn av artrose (slitasje).

Møte med Språkrådet om forskriftsarbeid

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Vi har no hatt møte med Språkrådet om eit samarbeid for å skrive forskrifta i eit klart og forståeleg språk.

NPE har utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar fyrste halvår

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) er ein etat som behandlar erstatningskrav frå pasientar som meiner dei har fått ein skade etter feilbehandling i offentleg eller privat helseteneste. Fyrste halvdel av 2018 har NPE teke imot 2933 saker og utbetalt 534 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande.

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE er i gang med å lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning på pasientskadeområdet. Det er nedsett ei referansegruppe for å sikre brukarinvolvering og det er avgjort kva medisinske område som skal prioriterast.

17 millionar kroner i erstatning til pasientar som har blitt behandla feil stad på kroppen

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhald i 48 saker frå 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandla feil stad på kroppen. NPE har utbetalt 17,3 millionar kroner i erstatning til desse pasientane.

Behandling i utlandet

Om nordmenn på reise i utlandet får ein skade når dei blir behandla for ein sjukdom, kan dei ikkje søkje om erstatning frå NPE. I utgangspunktet skal krav om erstatning etter skade rettast direkte mot behandlingsstaden.

NPE sin rapport for dei regionale helseføretaka: 3,6 milliardar kroner i erstatning utbetalt dei siste fem åra

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei siste fem åra utbetalt 3,6 milliardar kroner i erstatning til pasientar og pårørande som har hatt krav på erstatning etter feilbehandling i spesialisthelsetenesta, viser ny rapport.

Auke i saker NPE har teke imot etter behandling i privat helseteneste

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har hatt ein auke på nærare åtte prosent frå 2016 til 2017 i melde erstatningssaker som gjeld behandling i den private helsetenesta

Kort om erstatningssaker - antibiotikabehandling

Visste du at NPE dei siste fem åra har gitt medhald i 50 av 77 erstatningssaker, og utbetalt 25 millionar kroner i erstatning etter feil eller manglande antibiotikabehandling?

Kort om erstatningssaker - hjerneslag

Visste du at NPE dei siste fem åra har behandla 272 hjerneslagsaker? Over 80 prosent av medhaldssakene er grunngjevne med svikt i diagnostikk.

238 millionar kroner i erstatningsutbetalingar etter feilbehandling utbetalt til no i år

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har dei fyrste tre månadene i 2018 utbetalt 238 millionar kroner i erstatningar til pasientar og pårørande etter feilbehandling i helsetenesta.

Forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar

NPE skal lage utkast til forskrift om utrekning av meinerstatning ved pasientskadar. Vi har sett ned ei arbeidsgruppe med deltakarar frå NPE og Helseklage. Brukarar vil bli involverte i arbeidet etter kvart. Arbeidsgruppa har frist ut året med å levere forslaget.

Årsrapport for 2017 er ute

Årsrapporten vår for 2017 er klar. 2017 var et spennende år, med store endringer i NPE. Vi gjennomførte blant annet et omfattende utviklingsprogram med omorganisering av hele saksbehandlingsavdelingen, og opprettet en ny enhet, Team ekspress.