Klage på vedtak eller gjenoppta en sak

Her ser du hvordan du klager på et vedtak. Du finner også informasjon om det å gjenoppta en sak.

Skriv ut Nynorsk | English | 10. desember 2020

Klage på vedtak

Om du får avslag i saken, kan du klage på vedtaket. Klagen sendes til oss for vurdering. Dersom vi ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sender vi klagen videre for behandling i Pasientskadenemnda (PSN). Helseklage er sekretariat for PSN og forbereder saken.

Frist for å klage er tre uker.

Før en klage behandles av PSN, vil det på nytt bli vurdert om det er nødvendig med ytterligere opplysninger, for eksempel medisinskfaglige uttalelser og lignende. Dersom PSN omgjør vårt avslagsvedtak, vil saken gå tilbake til oss for beregning av erstatning. Opprettholder PSN avslaget, har du mulighet til å bringe saken inn for domstolene. Saken kan ikke bringes inn for domstolene før PSN har behandlet klagen.

Klage på vedtak gjør du enklest gjennom Min side, og vi anbefaler at du tar i bruk Min side for å sende oss det vi spør etter. Da får vi raskere rett informasjon fra deg.

Hvis du ikke har Min side, eller ikke ønsker å bruke Min side, kan du skrive ned informasjonen vi trenger og sende inn til oss. Her finner du mer informasjon.

Gjenoppta saken

Når vi har avsluttet saken og du ikke har klaget på vedtaket, er saken i utgangspunktet endelig avgjort. I noen tilfeller kan det likevel være aktuelt å se på saken på nytt. Det kan for eksempel være fordi du har nye og vesentlige opplysninger, som ikke var kjent da vi avsluttet saken din.

Forutsetningen for å gjenoppta saken er at de nye opplysningene vil ha betydning for resultatet i saken. Vi gjør oppmerksom på at det skal mye til for å få gjenopptatt en avsluttet sak.

Hvordan søker jeg om å få gjenopptatt saken min?

Du må skrive et brev til oss der du beskriver hva som er nytt i saken. Du bør samtidig oppgi saksnummeret ditt.

Hvis du har klaget på vedtaket vårt, og saken er avsluttet i Pasientskadenemnda, må du sende søknad om gjenopptak dit.