Saksbehandlingstid og korleis saksbehandlinga går føre seg

Rekn med ventetider frå du sender søknad om erstatning til avgjerda om erstatning kjem. Her er kort forklart kor lang tid det vil ta, og korleis saksgangen hos oss går føre seg.

Skriv ut Bokmål | English | 14. desember 2020

Om det blir kort eller lang tid å vente er avhengig av forholda i den enkelte saka. Alle som søkjer om erstatning får informasjon undervegs i saka si.

Svar på søknad om erstatning

Vi jobbar med svært mange søknader om erstatning. Det fører til at det diverre kan ta 3-4 veker før vi har høve til å starte på nye saker. I nokre tilfelle kan det ta lenger tid.

Det kan òg vere ventetid undervegs i saksgangen. Det skjer når erstatningssøknader ventar på ein ledig saksbehandlar. Ventetida er normalt mellom 4 og 8 veker.

Det tek normalt i underkant av 8 månader frå vi tek imot søknaden, til du får vite om du får avslag eller medhald.

Utrekning og utbetaling av erstatning

For deg som får medhald vil det normalt vere 12-14 veker ventetid før vi kan starte å rekne ut erstatninga di.

Det tek normalt 11 månader frå du har fått medhald, til du får utbetalt erstatningssummen.

Total saksbehandlingstid

Det vil altså gå i snitt 19 månader frå vi tek imot søknaden til heile erstatninga er utbetalt. Du vil kunne få delar av summen utbetalt undervegs.

Saksbehandlinga steg for steg

Behovet for dokumentasjon varierer frå sak til sak. Vi tilpassar difor utgreiinga i sakene, for å ha ei så effektiv saksbehandling som mogleg.

Nedanfor skildrar vi hovudløpet for mange saker, men ikkje alle.

Innleiande saksbehandling

Du kan velje om du vil sende søknadsskjemaet digitalt eller med post. Vi tilrår at du sender det digitalt, det er enklare for deg og vi kan starte saka di raskare.

Vi vil hente inn ein uttale frå den behandlingsstaden der du meiner skaden skjedde. Vi hentar òg inn eventuell annan relevant dokumentasjon, som journalar og liknande. Du vil få tilsend kopi av uttalen frå behandlingsstaden og har høve til å kommentere han.

Saksbehandlar greier ut saka

Saksbehandlaren vil sjå på dokumentasjonen vi har fått inn og hente inn meir informasjon om nødvendig. Dei viktigaste dokumenta i saka er innspela dine, journal, uttale frå behandlingsstaden og ei sakkunnig vurdering av saka di.

Du vil bli orientert om kva som skjer undervegs i saka di. Du kan sjølvsagt òg ta kontakt med saksbehandlaren din, om du lurer på noko eller har nye opplysingar i saka.

Vurdering av dei medisinske problemstillingane i saka

Vi innhentar medisinsk sakkunnig vurdering i dei fleste sakene. Den sakkunnige skal ut frå den faglege bakgrunnen sin som spesialist gi ei vurdering av den behandlinga og oppfølginga pasienten har fått.

Saksbehandlar greier ut om du har krav på erstatning eller ikkje.

Utrekning av erstatning

Om vi meiner at du har rett til erstatning, vil vi finne fram til storleiken på erstatninga. I denne fasen av saksbehandlinga treng vi vanlegvis innspel og informasjon frå deg. I nokre tilfelle er saka så godt opplyst at vi ikkje treng ytterlegare informasjon. Vi reknar ut erstatninga etter lov om skadeerstatning.

Saksbehandlaren vil fastsetje erstatninga ut frå den konkrete situasjonen du er i, slik at dei noverande og framtidige økonomiske tapa dine blir dekte. Erstatninga skal dekkje dei tapa du har, som ikkje blir dekte av eventuelle sjukepengar, trygderettar og liknande.

Målet er at du skal ha tilnærma den same økonomiske situasjonen som du hadde før skaden skjedde.