Saksbehandlingstid

Her ser du kor lang tid saksbehandlinga tek i gjennomsnitt.

Skriv ut Bokmål | English | 19. juni 2019

Ei sak kan ta både lengre og kortare tid, avhengig av forholda i saka. Alle som søkjer erstatning får informasjon undervegs i saka si.

Vedtak om medhald eller avslag
Det tek normalt i snitt 9,4 månader før du får svar på ein søknad om erstatning.

Berekning og utbetaling av erstatning
Det tek normalt i snitt 12,5 månader å berekne alle postane som inngår i erstatningssummen.

Du vil kunne få delar av summen utbetalt undervegs, og eit sluttoppgjer når erstatninga er endeleg fastsett.