Saksbehandlingstid

Rekn med ventetider frå du sender søknad om erstatning til avgjerda om erstatning kjem. Her er kort forklart kor lang tid det vil ta.

Skriv ut Bokmål | English | 9. oktober 2020

Om det blir kort eller lang tid å vente er avhengig av forholda i den enkelte saka. Alle som søkjer om erstatning får informasjon undervegs i saka si.

Svar på søknad om erstatning
Vi jobbar med svært mange søknader om erstatning. Det fører til at det diverre kan ta 2 veker før vi har høve til å starte på nye saker.

Det kan òg vere ventetid undervegs i saksgangen. Det skjer når erstatningssøknader ventar på ein ledig saksbehandlar. Ventetida er normalt mellom 4 og 8 veker.

Det tek normalt i underkant av 8 månader frå vi tek imot søknaden, til du får vite om du får avslag eller medhald.

Utrekning og utbetaling av erstatning
For deg som får medhald vil det normalt vere 12-14 veker ventetid før vi kan starte å rekne ut erstatninga di.

Det tek normalt 11 månader frå du har fått medhald, til du får utbetalt erstatningssummen.

Total saksbehandlingstid
Det vil altså gå i snitt 19 månader frå vi tek imot søknaden til heile erstatninga er utbetalt. Du vil kunne få delar av summen utbetalt undervegs.