Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Lite bilde for søkeresultattreff

Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side. Advokatar kan bruke Mi side på vegne av klientane sine.

Lite bilde for søkeresultattreff

Ventetid og korleis saksbehandlinga skjer

Her er kort forklart korleis saksgangen hjå oss går føre seg og kor lang tid det vil ta å behandle saka di.

Lite bilde for søkeresultattreff

Bruk av sakkunnige

Vi er avhengige av gode og relevante sakkunnige vurderingar for å fatte rette vedtak i sakene våre. Korleis blir sakkunnige valde, kva er ei god sakkunnig vurdering, og når kan det vere aktuelt å bruke utanlandske sakkunnige?

Lite bilde for søkeresultattreff

Bruk av advokat

Når du søkjer om erstatning får du nødvendig hjelp frå oss, og vil normalt ikkje ha bruk for advokathjelp. Likevel vil utgiftene til advokat bli dekte i somme tilfelle. Om du har advokat som representerer deg, vil all korrespondanse og kontakt gå direkte til advokaten. Jobben til advokaten er så å formidle kopiar av brev og annan informasjon...

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på vedtak eller ta opp att ei sak

Her ser du korleis du klagar på eit vedtak. Du finn òg informasjon om det å ta opp att ei sak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Fagnotat og regelverk

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.