Saksbehandlinga

Her finn du informasjon om mellon anna saksbehandlingstid, korleis saksbehandlinga går føre seg og bruk av sakkunnige.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Mi side

Har du sendt inn søknad om erstatning, kan du følgje saka di på Mi side.

Saksbehandlingstid

Her ser du kor lang tid saksbehandlinga tek i gjennomsnitt.

Saksbehandlinga steg for steg

Her kan du lese meir om saksgangen frå søknadsskjemaet kjem inn til oss, og fram til saka er ferdigbehandla.

Bruk av sakkunnige

Vi er avhengige av gode og relevante sakkunnige vurderingar for å fatte rette vedtak i sakene våre. Korleis blir sakkunnige valde, kva er ei god sakkunnig vurdering, og når kan det vere aktuelt å bruke utanlandske sakkunnige?

Klage på vedtak eller ta opp att ei sak

Her ser du korleis du klagar på eit vedtak. Du finn òg informasjon om det å ta opp att ei sak.

Interne fagnotat

Her finn du interne fagnotat frå juridisk avdeling i NPE. Notata er ei rettleiing til saksbehandlarane om korleis vi forstår og praktiserer regelverket innanfor ulike tema.

Regelverk

Alle pasientskadar som har skjedd etter 1.1.2009 blir behandla etter pasientskadelova. For skadar som har skjedd tidlegare gjeld andre reglar, avhengig av om det er privat eller offentleg sektor. Her finn du omtale av det regelverket NPE brukar, i...