Faktura og betalingsinformasjon

Her finn du viktig informasjon om faktura og betalingsinformasjon i samband med innkrevjing av tilskot til NPE.

Skriv ut Bokmål | English | 19. februar 2020

Elektronisk handelsformat (EHF) på faktura
NPE har no lagt til rette for å sende EHF-faktura.

Elektronisk faktura er ein faktura i eit strukturert dataformat som blir overført elektronisk frå seljar til kjøpar, og som kan importerast i økonomisystemet til kjøparen og behandlast maskinelt. Standarden EHF er forskriftsmessig forankra i Forskrift om IT-standardar i offentleg forvalting.

EHF-faktura er ein elektronisk faktura som blir send direkte til økonomisystemet i verksemda. Økonomisystemet tek i mot og les fakturaen automatisk inn. Det medfører at han kjem raskt fram til rett mottakar. Verksemda di må vere registrert i ELMA-registeret for å kunne ta imot EHF-faktura.

Ta kontakt med rekneskapsføraren eller bankkontakten din for å opprette elektronisk faktura. 

Faktura
NPE sender ut faktura ein gong i året. Vi sender ut faktura i månadsskiftet februar-mars.

Verksemder som melder seg inn i løpet av året, eller har gjort vesentlege endringar i løpet av året, blir fakturerte med ein gong.

Fakturasummen blir rekna ut frå innmelde årsverk og helsepersonellgrupper.

Betalingsfrist er 30 dagar.

Innkrevjing av ubetalte tilskot
NPE har avtale med Statens Innkrevingssentral om innkrevjing av ubetalte tilskot. Dette inneber at ubetalt faktura etter 1. gongs purring, blir send til Statens Innkrevingssentral for innkrevjing.

Stadfesting på registrering
Kvittering frå Altinn er provet verksemda di har for innmelding i ordninga.

Skattefrådrag for tilskot betalt til NPE
Hovudregelen om frådrag er regulert i skattelova § 6-1. Etter denne regelen  får ein frådrag «for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt».

Skattekontoret meiner at tilskotet til NPE fell inn under denne regelen, då det blir utøvd næringsverksemd, og kravet om innbetaling er lovpålagt. Du har såleis rett til frådrag i alminneleg inntekt for betalt tilskot.