Risikogrupper for legar

Legar er delt inn i fire ulike risikogrupper. Her kan du lese meir om dei ulike gruppene og kva typar legar som skal registrerast i kva gruppe.

Skriv ut Bokmål | English | 11. september 2020

Tilskot til NPE må betalast basert på kva kompetanse helsepersonellet har, og ikkje på kva helsespersonellet gjer. Ved utrekning av kva du skal betale til NPE, så er det den totale arbeidstida du skal bruke.

Du kan lese meir om dette på sida med prisar, som du finn lenke til i lenkeboksen.

Jobbar du innanfor fleire riskogrupper, skal heile årsverkstorleiken registrerast i helsepersonellgruppa med høgast risiko.

Kirurgar risikogruppe 9a
I denne risikogruppa registrerer vi:

 • generellkirurgar
 • ortopedar
 • nevrokirurgar
 • gastrokirurgar
 • plastikkirurgar
 • maxillofacial kirurgi (kjevekirurgar)
 • barnekirurgar
 • bryst- og endokrinkirurgar
 • karkirurgar
 • thoraxkirurgar
 • urologar

Augespesialistar risikogruppe 9
I denne risikogruppa registrerer vi både dei som opererer/driv med laser, og dei som ikkje gjer det.

Andre legespesialistar risikogruppe 7
I denne risikogruppa registrerer vi alle legar med spesialistutdanning som ikkje fell inn under kirurgar eller augespesialistar, inkludert spesialistar i allmennmedisin.

Andre legar risikogruppe 6
I denne risikogruppa registrerer vi alle legar som ikkje har nokon spesialistutdanning.