Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Kommunikasjon med pasienten

Korleis snakkar du med pasienten om erstatning ved ein pasientskade?

Journalen har stor vekt i pasientskadesaker

Mangelfulle journalar er eit kjent problem i helsetenesta. I perioden 2011-2015 fekk 114 personar medhald i erstatningskravet sitt, på grunn av manglande dokumentasjon i saka.

Betaling for dokument i pasientskadesaker

NPE treng journalopplysingar og annan dokumentasjon frå behandlingsstadene, for å vurdere den behandlinga pasienten har fått. I dei fleste tilfella betalar vi ikkje for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finst nokre unnatak.

Svarfrist for behandlingsstad

Behandlingsstadene har ein svarfrist på fem veker på førespurnader til NPE. Vi er opptekne av kort saksbehandlingstid. Raskt svar frå dykk hjelper oss med å få til dette.

Klage på avgjerder i NPE

Behandlingsstadene får godt høve til å uttale seg undervegs i saka, men kan ikkje klage på det endelege vedtaket.

Kan helsepersonell bli saksøkte direkte?

Som hovudregel vil personar som får ein behandlingsskade søkje erstatning i NPE. I nokre svært få tilfelle, ser vi at dei saksøkjer helsepersonell direkte. Dette er det ei viss opning for i lovverket.