Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

Lite bilde for søkeresultattreff

Kommunikasjon med pasienten

Korleis snakkar du med pasienten om erstatning ved ein pasientskade?

Lite bilde for søkeresultattreff

Journalen har stor vekt i pasientskadesaker

Mangelfulle journalar er eit kjent problem i helsetenesta. I ein del tilfelle gir vi medhald i erstatningskrav på grunn av manglande dokumentasjon i saka.

Lite bilde for søkeresultattreff

Opplysingar frå behandlingsstaden

Vi treng relevante journalopplysingar frå behandlingsstaden som erstatningssøkjar klagar på. Det har mykje å seie for saksbehandlingstida at de sender dette så raskt som mogleg.

Lite bilde for søkeresultattreff

Betaling for dokument i pasientskadesaker

NPE treng journalopplysingar og annan dokumentasjon frå behandlingsstadene, for å vurdere den behandlinga pasienten har fått. I dei fleste tilfella betalar vi ikkje for utgiftene til å sende oss dokumentasjonen, men det finst nokre unnatak.

Lite bilde for søkeresultattreff

Klage på avgjerder i NPE

Behandlingsstadene blir normalt bedne om å uttale seg undervegs i saka, men kan ikkje klage på det endelege vedtaket.

Lite bilde for søkeresultattreff

Kan helsepersonell bli saksøkte direkte?

Som hovudregel vil personar som får ein behandlingsskade søkje erstatning i NPE. I nokre svært få tilfelle, ser vi at dei saksøkjer helsepersonell direkte. Dette er det ei viss opning for i lovverket.