Dette er viktig å vite ved ein pasientskade

Her finn du informasjon om viktige forhold i saksbehandlinga vår av erstatningskrav ved pasientskade, og forhold som er relevante for deg som helsepersonell.

Skriv ut Bokmål | English | 4. juni 2019

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/pasienter-helsepersonell/shutterstock_106829255_320.jpg

Kommunikasjon med pasienten

Korleis snakkar du med pasienten om erstatning ved ein pasientskade?

/globalassets/bildearkiv/personer/personer-i-npe/ida_tore_ouc_320.jpg

Journalen har stor vekt i pasientskadesaker

Mangelfulle journalar er eit kjent problem i helsetenesta. I perioden 2011-2015 fekk 114 personar medhald i erstatningskravet sitt, på grunn av manglande dokumentasjon i saka.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_89999386_320.jpg

Betaling for dokument i pasientskadesaker

NPE treng journalopplysingar og annan dokumentasjon frå behandlingsstadene, for å vurdere den behandlinga pasienten har fått. I dei fleste tilfella betalar vi ikkje for utgiftene til å oversende dokumentasjonen, men det finst nokre unnatak.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_114591418_320.jpg

Svarfrist for behandlingsstad

Behandlingsstadene har ein svarfrist på fem veker på førespurnader til NPE. Vi er opptekne av kort saksbehandlingstid. Raskt svar frå dykk hjelper oss med å få til dette.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/helsepersonell/shutterstock_139171481_320.jpg

Klage på avgjerder i NPE

Behandlingsstadene får godt høve til å uttale seg undervegs i saka, men kan ikkje klage på det endelege vedtaket.

/globalassets/bildearkiv/illustrasjon/regelverk-og-jus/norgeslover2_320.jpg

Kan helsepersonell bli saksøkte direkte?

Som hovudregel vil personar som får ein behandlingsskade søkje erstatning i NPE. I nokre svært få tilfelle, ser vi at dei saksøkjer helsepersonell direkte. Dette er det ei viss opning for i lovverket.